Lnett har gått gjennom alle innspill til konsesjonssøknaden 132 kV kraftledninger Krossberg-Harestad-Nordbø samt Harestad og nye Nordbø transformatorstasjoner (PDF, 16MB).  

- Vi setter pris på alle innspill som er kommet inn i forbindelse med konsesjonssøknaden i prosjektet. Alle som bruker tid på å sende innspill bidrar til å gi oss best mulig grunnlag for å finne gode løsninger for å bygge nødvendige kraftledninger og transformatorstasjoner, sier prosjektleder Inge Lunde i Lnett.  

Det er mange hensyn som skal vurderes for å finne forslag til trasevalg for kraftledninger og plasseringer av transformatorstasjoner. Slike prosjekter vil alltid gi ulemper for noen, og det er NVE, eller til syvende og siste Olje- og energidepartementet (klageinstans), som avgjør hva de mener er de løsningene som er best for samfunnet som helhet.  

Lnett har sendt kommentarer til høringsinnspillene til NVE.  (PDF, 15MB)Hver enkelt grunneier og høringspart får ikke direkte svar på sin uttalelse. NVE gjør en selvstendig vurdering av høringsinnspillene og Lnetts kommentarer. Deretter gjøres en samlet vurdering om det er behov for eventuelle tilleggsutredninger før NVE kan fatte vedtak.  

Lnett har tro på at god dialog og konkrete innspill bidrar til at saken blir best mulig belyst. I likhet med spørsmål og kommentarer på de avholdte informasjonsmøtene går flere høringsinnspill på bruk av jord- eller sjøkabel på lengre strekk, og ikke bare luftledning.  

Grunneieres lokalkunnskap er viktig for å komme frem til et beslutningsrelevant grunnlag. I dette prosjektet er det flere som kommenterer hvorfor jord-/sjøkabel bør være relevant, men det er mange som også gir konstruktive innspill til luftledning der det er nasjonale retningslinjer vi er pålagt å følge, sier Lunde. 

Lnett venter at NVE kommer tilbake med svar på om det trengs eventuelle tilleggsutredninger til konsesjonssøknaden i løpet av høsten 2022. En eventuell endring av plassering på omsøkte Krossberg transformatorstasjon kan for eksempel føre til en endringssøknad i dette prosjektet.  

Saken ble oppdatert 12.09.2022 med lenke til kommentarer til høringsutspill.