Nylig ble det klart at Statnett starter opp prosjekt for å fornye og øke kapasiteten i transformatorstasjonene Bærheim (Forus) og Stølaheia i Stavanger. Dette påvirker prosjektet for ny kraftledning mellom Stølaheia, Randaberg og Rennesøy på en positiv måte ved at det er mulig å få ønsket spenning på kraftledningen fra første stund av. 

Vi kan da unngå å måtte ha en midlertidig løsning på lavere spenning slik opprinnelig plan var. Dette vil trolig gi lavere kostnader og bedre kapasitet. 

Statnett har opprettet en nettside for sitt prosjekt. 

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler konsesjonssøknader og de vil ha åpent møte når denne blir lagt ut på offentlig høring. NVE vil basert på innspill, fagrapporter osv gi konsesjon og beslutte hva Lyse Elnett får bygge og hvordan.