Alle innspill er grundig gjennomgått og våre kommentarer til hvert enkelt innspill er sendt over til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Det neste som nå skjer er at NVE på bakgrunn av innspillene lager et utredningsprogram. I utredningsprogrammet blir det satt opp en liste over hvilke forhold som Lyse Elnett skal utrede nærmere.

Utredning av nye forslag
Lyse Elnett fortalte på folkemøtet 7. mars at vi vil utrede jordkabel, og se på tekniske forhold, kostnader, fordeler og ulemper. På bakgrunn av dette skal vi se nærmere på fire kabeltraséer, men det er NVE som beslutter om det skal gjøres unntak og tillates bygging av jordkabel.  Stortingsmelding 14 «Vi bygger Norge- utbygging av strømnettet» legger føringer for at det på dette spenningsnivået som utgangspunkt skal bygges luftlinje siden jordkabel er 3-5 ganger så dyrt som luftlinje.

Mellom Stølaheia i Stavanger og Harestad i Randaberg er det kommet forslag til justering av linjetrasé for å øke avstand til bolig og for å minske ulemper for landbruksdrift. Det er også kommet forslag om annen plassering av Harestad transformatorstasjon.

Mellom Harestad og Nordbø på Rennesøy er det blant annet kommet innspill om utredning av nye traséer for luftlinje og sjøkabel.

Befaring
Lyse Elnett skal utarbeide ulike fagrapporter for å utrede konsekvenser for ulike tema. I den forbindelse har det vært befaring hos blant annet to jordbrukere for å få mer informasjon om hvilken type utstyr som brukes i området for bedre å kunne vurdere konsekvenser av mulig 132 kV-kraftlinje.

I tillegg til temarapport jord- og skogbruk blir det blant annet rapporter for naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, landskap, friluftsliv og reiseliv. Det blir gjennomført befaringer i forbindelse med arbeidet med fagrapporten. Rapportene skal beskrive konsekvenser av tiltakene som er meldt i tillegg til det som blir fastsatt i utredningsprogrammet.

I henhold til framdriftsplanen er målet å sende konsesjonssøknad før nyttår 2019. Det vil da bli arrangert informasjonsmøte og søknad blir lagt ut på høring av NVE slik at det kan gis innspill til den.