- Det var ventet at NVE ville be om tilleggsutredning i denne saken blant annet siden traséevalg i sørlige del av prosjektet er knyttet opp til Statnetts tilleggssøknad om alternativ plassering av Krossberg transformatorstasjon, hvor vi skal hente strømmen fra. Vi går nå gjennom brevet og vil lage en plan for å svare ut alle punktene i tilleggsutredningen. I tillegg vil vi ha dialog med kommunene, samt berørte interessenter ved behov, sier prosjektleder Inge Lunde.

Brevet finner du ved å trykke på denne linken. (PDF, 101KB)

Utredning av alternative traséer
Det kom inn rundt 90 innspill til konsesjonssøknaden da den var på høring. Det ble blant annet gitt innspill til justeringer og alternative traséer. 
NVE ber nå om oppdatert informasjon om hvordan Statnetts planer om plassering av Krossberg transmisjonsnettstasjon påvirker Lnett sine traséer. Eventuelle traséendringer som følger av dette, må det søkes om konsesjon for. 
I tillegg blir Lnett bedt om å vurdere og eventuelt utrede disse traséendringene: 

 • Revurdere traséalternativer som går fra Harestad transformatorstasjon ned til Harestadvika og videre til Bru
 • Flytte luftledningstrasé 1.0 til østsiden av Signalhaugen og legge den nærmere det planlagte industriområdet i Mekjarvik
 • Ilandføring av kabeltrasé 1.0.2 i Bekkarvika i stedet for på Humlanes
 • Traséforslag 1.2.X over Mosterøy eller trekke trasé 1.0 lenger inn på land på Mosterøy
 • Mulig justering av trasé 1.0 på Mosterøy for å unngå konflikt med kulturminner 

- Randaberg kommune har foreslått å gå med jordkabel fra nye Harestad transformatorstasjon ned til Harestadvika. Lnett har hatt dialog med Kystverket og Stavangerregionen havn for å undersøke muligheter og eventuelle konflikter med en slik løsning. NVE har nå bedt oss utrede dette, forteller Inge Lunde. 

Lnett er bedt om å gi en oppdatert teknisk og økonomisk vurdering av kabel som alternativ til luftledning på kortere eller lengre strekninger. Det skal videre vurderes hvorvidt det på grunnlag av ny informasjon eller høringsinnspill er behov for å supplere eller endre vurderingene av sjø- og /eller jordkabel som alternativ til luftledning på noen delstrekninger av traséene. 

Ytterligere utredning av konsekvenser
I forbindelse med konsesjonssøknaden er det laget flere fagrapporter om ulike tema, deriblant naturmangfold, landbruk, kulturminner og landskap. NVE ber om oppdatert gjennomgang av enkelte utredninger, og at Lnett redegjør nærmere for enkelte konsekvenser: 

 • NVE ber om oppdatert gjennomgang av utredningene for naturmangfold, og særlig rødlistede og sårbare fuglearter. 
 • Lnett skal foreslå tiltak for å redusere kollisjonsrisiko og forstyrrelse av fugl på aktuelle strekninger, som for eksempel over Hålandsvatnet, og eventuelt andre tiltak for å minimere virkninger for naturmangfold. 
 • NVE ber Lnett redegjøre for nivået på erstatningsutmålinger fra eventuelle skjønnsavgjørelser der økonomisk erstatning av tapt spredeareal på innmarksbeite og /eller erstatning for andre driftsulemper for landbruket er inkludert.
 • NVE ber Lnett beskrive hva en Nær Ved-Avtale innebærer med tanke på for eksempel muligheter og metoder for gjødselspredning, vanning, bruk av jordbruksmaskiner og skjøtsel av kystlynghei, herunder behov for gjensidige tilpasninger og kostnadsdekning.
 • Lnett skal vurdere og beskrive tiltak som kan redusere ulemper for landbruket, som trasé- og mastetilpasninger, på de strekningene der høringsuttalelser peker på at ulempene kan være store.
 • Lnett skal redegjøre for eventuell oppdatert informasjon om områdene med status som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA), og på hvilken måte tiltaket er planlagt for å ta hensyn til landskapsverdiene. Mulige avbøtende tiltak skal vurderes.
 • NVE ber Lnett supplere utredningene for friluftsliv i forhold til beskrivelse og vurdering av virkninger for viktige og kartlagte friluftsområder, som eksempelvis på Bru og Sokn, regionale friluftsområder og regional grønnstruktur.
 • NVE ber Lnett om å utpeke konkrete strekninger der kamuflering av master kan ha god effekt, og drøfte fordeler og ulemper.
 • NVE ber Lnett redegjøre for hvorvidt deres anlegg kan påvirke mobilsignalene i nærliggende områder