I meldingen er det foreslått flere alternative traséer for kraftlinjen fra Stølaheia i Stavanger via ny transformatorstasjon i Randaberg til Nordbø på Rennesøy. Det er fire alternative plasseringer for ny Harestad transformatorstasjon. De alternative linjetraseer og stasjonsplasseringer som presenteres i meldingen er flere steder justert etter innspill som kom i forbindelse med åpne møter og kontordager i oktober 2018.

Øker kapasiteten
Hensikten med prosjektet er å øke kapasiteten i strømnettet og styrke forsyningssikkerheten til kommunene Randaberg og Rennesøy.

Planer om betydelig økt forbruk i de to kommunene, deriblant ny undersjøisk tunnel, samt alder og tilstand på enkelte komponenter i strømnettet gjør at det er behov for å bygge nytt overordnet strømnett.

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, arrangerer offentlig møte om saken på Varen kulturscene (Torvmyrveien 22) i Randaberg kommune torsdag 7. mars klokken 19.00. NVE vil orientere om saksbehandlingen for denne type prosjekter og Lyse Elnett vil orientere om sine planer for oppgradering av strømnettet.

Høringsfrist
Fristen for å komme med innspill til meldingen og utredningsprogrammet er satt til 27. mars 2019. Meldingen skal bidra til å gi offentligheten og berørte parter informasjon om prosjektet og sikre at det kommer inn synspunkter på planene og det foreslåtte utredningsprogrammet.

Melding med forslag til utredningsprogram er tilgjengelig på NVE sine nettsider og på vår prosjektside.

Dersom du har innspill til meldingen må det sendes til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Innspill kan sendes digitalt via nettsiden til NVE, som epost til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Åpent møte med NVE:
Varen kulturscene i Randaberg, Torvmyrveien 22
Torsdag 7. mars kl 19.00

Lyse vil i tillegg arrangere åpne kontordager for grunneiere og andre som har spørsmål til prosjektet eller ønsker mer informasjon om hvordan de kan bli berørt av prosjektet.

Åpne kontordager:
Randaberg kommune, kommunestyresalen 11.mars 1200-1800
Rennesøy kommune, formannskapssalen 12.mars 1200-1800