Lnett har søkt om å få bygge to nye 132 kV kraftledninger på samme masterekke fra ny transformatorstasjon nær Store Stokkavatn i Stavanger til ny Harestad transformatorstasjon i Randaberg. Fra Harestad til Rennesøy søkes det om en kraftledning. I tillegg søkes det om ny transformatorstasjon på Harestad og på Nordbø. Det er søkt om to alternative plasseringer for begge transformatorstasjonene. For Nordbø er dette gjort etter innspill fra grunneiere og naboer.

Planen er at nye kraftledninger og stasjoner skal være på drift i 2026. Det vil gjøre det mulig å knytte til større kunder i Randaberg og på Rennesøy som det ikke er mulig å knytte til i dag på grunn av mangel på kapasitet i eksisterende strømnett.

Offentlig høring

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har startet behandling av saken og publisert konsesjonssøknad samt konsekvensutredning og fagrapporter på sine nettsider. 

Så snart NVE legger ut søknaden på offentlig høring vil de oppgi frist for å komme med innspill. I høringsperioden vil det avholdes informasjonsmøter med kommunene, informasjonsmøter samt åpne kontordager. Når søknaden blir lagt ut på høring vil berørte grunneiere bli tilskrevet.

Grunneiere tidligere berørt av melding, men som på grunn av omsøkte trasévalg ikke lengre er direkte berørte grunneiere, men kun naboer, vil også få tilsendt informasjon. 

Melding sendt i 2018
Lnett sendte i november 2018 melding om behov for oppgradering av regionalnettet «fylkesveiene» i strømnettet. Etter høring vedtok NVE et utredningsprogram i august 2019. Utredningsprogrammet beskriver forhold som må utredes og beskrives i konsesjonssøknad.


Konsekvensene ved de ulike alternativer er belyst i konsekvensutredningen som følger vedlagt søknaden. Mulige avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene er omtalt i konsekvensutredningen og de mest aktuelle er fremhevet i selve søknaden.

Etter meldingen ble sendt har Statnett besluttet å fornye eksisterende Stølaheia med en ny transformatorstasjon, Krossberg, som er omsøkt like ved eksisterende Stølaheia. Eventuelle endringer på plassering av Krossberg transformatorstasjon som en følge av den pågående offentlige prosessen kan medføre behov for endringer av de omsøkte tiltakene i denne søknaden.

Krossberg planlegges slik at regionalnettet herfra kan driftes på 132 kV, i motsetning til 50 kV som Stølaheia har i dag. 132 kV gir omtrent tre ganger høyere kapasitet sammenlignet med 50 kV. Dette betyr at man vil klare seg med færre kraftledninger om de driftes på 132 kV sammenlignet med 50 kV for å gi samme kapasitet. 132 kV tilrettelegger for en nødvendig forsterkning mellom Rennesøy og Finnøy som vil gi bedre forsyningssikkerhet for begge stedene.