Statnett er i gang med planlegging for oppgradering og fornying av transmisjonsnettet på Nord-Jæren, og det inkluderer Stølaheia transformatorstasjon. Dette vil påvirke linjetrasé mellom Stølaheia og ny transformatorstasjon på Harestad i Randaberg kommune, men det er for tidlig å si hvordan dette påvirker prosjektet.

Utredning av trasé fra Harestad mot Rennesøy pågår også, men her er det for tidlig å si hvilke alternativ som er mest aktuelle. 

Dagens transformatorstasjon på Rennesøy er en liten og relativt enkel transformatorstasjon der ledig kapasitet stadig blir mindre. En ny stasjon vil ha større installer transformatorytelse og kan tilrettelegges for tosidig forsyning som øker forsyningssikkerheten. 

Lyse Elnett vil ha dialog med blant andre Stavanger kommune i forbindelse med det videre arbeid for ny kraftledning og ny stasjon på Rennesøy. 

Konsesjonssøknaden planlegges sendt første kvartal 2021. I forkant av dette vil vi informere kommunene om søknaden. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, vil deretter behandle søknaden med en offentlig høring der innholdet i søknaden normalt presenteres på ett eller flere åpne møter. Berørte grunneiere vil få tilsendt informasjon og invitasjon til møte. Det antas at høringen vil være før sommeren 2021.