- Piloten vi kjørte i ett år har gitt oss nyttig informasjon som vi bruker i det pågående arbeidet med hvordan framtidens prismodell for nettleie skal være. Formålet med ny prismodell er å stimulere kunder til å bruke strøm på andre tidspunkt slik at toppbelastningen i strømnettet flates mer ut enn i dag, sier Åshild Helland, leder for rammebetingelser i Lyse Elnett. 
Hun retter en stor takk til kundene som bor i testområdene, og som har gitt innspill og svart på spørreskjema som er sendt ut tre ganger i løpet av testperioden.

To områder og to modeller
Totalter det nær 200 kunder i Stavanger sentrum og i Sandnes kommune i områdene der piloten ble kjørt. To prismodeller ble testet ut og de er kalt "Abonnert effekttariff" og "Tidsdifferensiert energitariff".
I prismodellen "Tidsdifferensiert energitariff" var det rimeligere å bruke strøm 22 timer i døgnet, mens i de to timene mellom klokken 16.00 og 18.00 kostet det mer å bruke strøm.
I "Abonnert effekt" er det penger å spare på å holde et jevnt lavt forbruk uten for høye forbrukstoper. I denne prismodellen abonnerer kunder på et gitt antall kW som de maksimalt skal bruke på en gang. Hvilket abonnement den enkelte kunde anbefales er basert på historisk forbruk. Bruker kunden mer kW enn abonnementet er på betales det en høyere pris for strømforbruk som er over maksgrensen. Prisen på forbruk innenfor abonnert grense er lavere. 

Resultat i pilot
Det er Sintef Energi som ledet forskningsprosjektet. De har i sin sluttrapport konkludert med at det er små endringer i kostnadene en gjennomsnittlig kunde betaler i nettleie med nye prismodeller og dagens prismodell. Kundene ønsker sanntidsinformasjon om faktisk strømforbruk kombindert med styringssystem, og da helst som en gratis startpakke. 
- Resultatet i piloten viser at det er vanskelig å endre forbruket uten å ha styring på for eksempel lading av elbil, oppvarming av hus og oppvarming av varmt vann. Dersom kunder skal investere i nytt styringssystem må det gi rimelig gevinst. Halvparten av kundene i piloten svarer at de vil endre forbruket hvis det gir en årlig besparelse på 1000-2000 kroner eller mer, forteller prosjektleder Siri Torgersen Ravndal i Lyse Elnett. 
Ingen av prismodellene viser noen merkbar endring i forbruk gjennom hele perioden på ett år. 
Myndighetene bestemmer hvor mye et nettselskap kan ta inn i nettleie fra kunder. De totale inntektene må derfor være lik uavhengig av hvilken prismodell som brukes. Endringene innebærer altså ingen generell økning i nettleien, men kostnadene fordeles på en annen måte. Myndighetene har varslet at de vil innføre ny prismodell for nettleie fra 2021.