Eldre kraftlinjer over beitejord der kyr gresser med fjell på begge sider av dalen.

Maudal - Gilja - Oltedal - Seldal

Det har vært flere prosjekter for oppgradering av strømnettet i området Maudal-Gilja-Oltedal-Seldal. Nye 22-kV kraftledninger mellom Maudal og Gilja er bygget, og anlegget i Gilja transformatorstasjon er oppgradert. 50 kV -kraftledning skal rives.

Mellom Maudal-Gilja-Oltedal-Seldal er det nå flere delprosjekt som bidrar til å oppgradere strømnettet i området til fremtidens behov.

 • Riving 50 kV Maudal-Oltedal: Planlegges
  Som følge av nye 22 kV-kraftledning mellom Maudal og Gilja så er begge eksisterende 50 kV-luftledninger på strekningen planlagt revet. Den eldste av de to vil rives videre helt til Rage, tett på Oltedal.
 • Ny 50/22kV transformator i Gilja: Utført
  Maudal kraftverk skal oppgraderes, og det gir behov for oppgradering av strømnettet mellom Gilja og Maudal. 
 • Ny 22kV Maudal-Gilja: Utført
  Lnett planlegger ny 22 kV-kraftledning, og har også fått konsesjon for å bytte en transformator i Gilja transformatorstasjon for å kunne ta imot kraften fra Maudal.
 • Gilja-Seldal 132kV: søknad trukket
  Det har i flere år vært planlagt en ny 132 kV kraftledning mellom Gilja og Seldal. Intensjonen var å knytte til det planlagte Gilja vindkraftverk til strømnettet, men i 2021 fikk Gilja vindkraftverk avslag på forlenget frist for driftsettelse. Dermed er ikke konsesjonen for vindkraftverket gyldig og utbygging av 132kV-kraftledning er på hold.
 • Ny 50kV Oltedal-Gilja: rundt år 2030
  Den eksisterende 50 kV-kraftledning mellom Oltedal og Gilja har en alder som gir behov for fornying selv om ikke vindkraftverket kommer. Lnett arbeider derfor videre med denne kraftledningen men tidspunktet for bygging blir en del senere enn om den hadde blitt bygd for Gilja Vindkraftverk, trolig rundt 2030. 

Framdrift

Riving 50kV Maudal-Oltedal:

 • Oppdatert konsesjonssøknad med detaljplan sendes i løpet av første kvartal 2024

  
Dette har skjedd: 

Ny 22 kV Maudal-Gilja: 

 • Ny 22 kV kraftledning mellom Maudal og Gilja transformatorstasjon er satt i drift

Ny 50/22kV transformator og ombygging i Gilja transformatorstasjon :

 • Ny transformator er satt inn og ombygging i Gilja er gjennomført og driftsatt
 • 1. kvartal 2022 – Q3. kvartal 2023: Forberede og gjennomføre arbeid i Gilja transformatorstasjon. 
 • NVE ga tillatelse til å installere ny transformator i Gilja transformatorstasjon november 2021 

Gilja-Seldal 132 kV: Trukket søknad

 • Søknaden for kraftledningen er trukket, ettersom Gilja vindkraftverk i 2021 fikk avslag på forlenget frist for driftsettelse. 

 • Vedtak om konsesjon påklaget til Olje- og energidepartementet mars 2019
 • NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) ga konsesjon til ny kraftledning i januar 2019
 • Tilleggssøknad for ny trasé mellom Ragsvatnet og Ragsheia sendt i september 2018. 
 • Lnett (den gang Lyse Elnett) søkte om nytt traséforslag for ny 132 kV-kraftledning i mai 2018. Traséen var flyttet lengre vekk fra bebyggelse og landbruk enn første alternativ. 

  Kart til konsesjonssøknad 2018

   Grunneiermøte i Dirdal 27. mai 2019
   Lyse Elnett holdt åpent møte i november 2016
   NVE arrangerte åpent informasjonsmøte 24. mai 2018
   Illustrasjonskart

   Fakta

   GjesdalSandnes
   2025
   Utbygging

   Kontaktpersoner

   Andreas Fosså Grunneierkontakt
   970 13 736
   Se e-postadresse

   Kontaktpersoner

   Kim Ivan Holmen Prosjektleder, gjennomføring
   Se e-postadresse