Eldre kraftlinjer over beitejord der kyr gresser med fjell på begge sider av dalen.

Maudal - Gilja - Oltedal - Seldal

Det er flere prosjekter for oppgradering av strømnettet i området Maudal-Gilja-Oltedal-Seldal. Det er behov for ny 22-kV kraftledning mellom Maudal og Gilja, og anlegget i Gilja transformatorstasjon må oppgraderes. På lengre sikt er det behov for å fornye kraftledning mellom Oltedal og Gilja.

Mellom Maudal-Gilja-Oltedal-Seldal er det nå flere delprosjekt som bidrar til å oppgradere strømnettet i området til fremtidens behov.

 • Ny 50/22kV transformator i Gilja: konsesjon gitt
  Maudal kraftverk skal oppgraderes, og det gir behov for oppgradering av strømnettet mellom Gilja og Maudal. 
 • Ny 22kV Maudal-Gilja: utbygging
  Lnett planlegger ny 22 kV-kraftledning, og har også fått konsesjon for å bytte en transformator i Gilja transformatorstasjon for å kunne ta imot kraften fra Maudal.
 • Riving 50 kV Maudal-Oltedal: konsesjon sendt
  Som følge av nye 22 kV-kraftledning mellom Maudal og Gilja så er begge eksisterende 50 kV-luftledninger på strekningen planlagt revet. Den eldste av de to vil rives videre helt til Rage, tett på Oltedal.
 • Gilja-Seldal 132kV: på hold
  Det har i flere år vært planlagt en ny 132 kV kraftledning mellom Gilja og Seldal. Intensjonen var å knytte til det planlagte Gilja vindkraftverk til strømnettet, men i 2021 fikk Gilja vindkraftverk avslag på forlenget frist for driftsettelse. Dermed er ikke konsesjonen for vindkraftverket gyldig og utbygging av 132kV-kraftledning er på hold.
 • Ny 50kV Oltedal-Gilja: rundt år 2030
  Den eksisterende 50 kV-kraftledning mellom Oltedal og Gilja har en alder som gir behov for fornying selv om ikke vindkraftverket kommer. Lnett arbeider derfor videre med denne kraftledningen men tidspunktet for bygging blir en del senere enn om den hadde blitt bygd for Gilja Vindkraftverk, trolig rundt 2030. 

Riving 50kV Maudal-Oltedal:

 • Konsesjonssøknad sendt NVE mars 2022. 

Ny 22kV Maudal-Gilja:

 • 1. kvartal 2022 – 3. kvartal 2024: Planlegge og bygge 22 kV-kraftledning mellom Maudal-Gilja transformatorstasjon

Ny 50/22kV transformator i Gilja:

 • 1. kvartal 2022 – Q3. kvartal 2023: Forberede og gjennomføre arbeid i Gilja transformatorstasjon. 

  
Dette har skjedd: 

Ny 50/22kV transformator i Gilja:

 • NVE ga tillatelse til å installere ny transformator i Gilja transformatorstasjon november 2021 
 • Lnett søkte om å bytte transformator i Gilja transformatorstasjon høsten 2021 

Gilja-Seldal 132 kV:

 • Byggingen av 132kV er på hold, ettersom Gilja vindkraftverk i 2021 fikk avslag på forlenget frist for driftsettelse. Bygging av kraftledningen ventes planlagt utført tett mot 2030 med en justering av traseen (ender i Oltedal istedenfor Seldal). 

 • Vedtak om konsesjon påklaget til Olje- og energidepartementet mars 2019
 • NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) ga konsesjon til ny kraftledning i januar 2019
 • Tilleggssøknad for ny trasé mellom Ragsvatnet og Ragsheia sendt i september 2018. 
 • Lnett (den gang Lyse Elnett) søkte om nytt traséforslag for ny 132 kV-kraftledning i mai 2018. Traséen var flyttet lengre vekk fra bebyggelse og landbruk enn første alternativ. 

  Kart til konsesjonssøknad 2018

   Grunneiermøte i Dirdal 27. mai 2019
   Lyse Elnett holdt åpent møte i november 2016
   NVE arrangerte åpent informasjonsmøte 24. mai 2018
   Illustrasjonskart

   Fakta

   GjesdalSandnes
   Utbygging

   Kontaktpersoner

   Andreas Janson Grunneierkontakt, grunnerverv
   408 73 870
   Se e-postadresse

   Kontaktpersoner

   Kim Ivan Holmen Prosjektleder, gjennomføring
   Se e-postadresse