Eldre kraftlinjer over beitejord der kyr gresser med fjell på begge sider av dalen.

Gilja - Seldal

Det er planlagt og konsesjonssøkt ny 132 kV kraftlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldahlsheia i Sandnes for i første omgang å knytte Gilja vindkraftverk til strømnettet.

Trasé for ny kraftlinje er lagt inn mot fjellsiden, sør for dagens bebyggelse i Gilja / Dirdal-området. Den går videre i fjordspenn over Ragsvatnet før den fortsetter opp på fjellet og på vestsiden av Bynuten. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE har også gitt fornyet konsesjon for eksisterende linje mellom Seldal og Tronsholen i Sandnes.

Kraftlinjen mellom Gilja og Seldal vil etter planen bli sammenføyet med eksisterende linje mellom Seldalsheia og Tronsholen for å knytte sammen ny linje med øvrig strømnett i regionen.

Informasjon for grunneiere om prosess og grunn- og rettighetserverv.

 • Tre klager sendt fra NVE til Olje- og energidepartementet for behandling mars 2019. Se prosjektets side hos NVE for mer informasjon.
 • NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) ga i januar 2019 konsesjon for trasé alternativ 2CG, et fjordspenn over Ragsvatnet. Med fjordspenn unngås rasutsatte områder på sørøst-siden av Ragsvatnet.
 • Tilleggssøknad for ny trasé mellom Ragsvatnet og Ragsheia sendt i september 2018. Denne traséen går rett opp til Ragsheia fra fjordspennet over vannet (alternativ 2CH). Tilleggssøknaden inneholdt også en mindre traséjustering i Dirdal.
 • Lyse Elnett søkte om nytt traséforslag i mai 2018. Denne traséen var flyttet lengre bort fra bebyggelse og landbruk. 
 • Dersom Gilja vindkraftverk ikke blir realisert, så er planen til Lyse Elnett å bygge ny linje mellom Gilja og Seldal/Oltedal først mot slutten av 2020-tallet. 

  Kart til konsesjonssøknad 2018

   Grunneiermøte i Dirdal 27. mai 2019
   Lyse Elnett holdt åpent møte i november 2016
   NVE arrangerte åpent informasjonsmøte 24. mai 2018
   Illustrasjonskart

   Fakta

   GjesdalSandnes
   OED behandler klage

   Kontaktpersoner

   Andreas Janson Grunneierkontakt
   408 73 870
   Se e-postadresse

   Kontaktpersoner

   Andreas Florian Ente Prosjektleder
   98623930
   Se e-postadresse