Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler konsesjonssøknaden og som arrangerer det åpne møtet. Du trenger ikke å melde deg på hverken til informasjonsmøte eller åpen kontordag. Frist for å gi innspill til søknaden er satt til 15. august.

Kraftlinjen Lyse Elnett nå søker om har en annen trasè enn den vi søkte om i 2011. I de nye planene er linjen foreslått lagt fra Øvre Giljabrua langs sørvestsiden av Dirdal inn mot fjellsiden. Det er foreslått to ulike trasèalternativer ved Ragsvatnet før trasèen går opp mot Ragsheia. På Seldalsheia er planen å knytte ny linje til eksisterende kraftlinje mellom Lysebotn og Tronsholen (linje 2).

Gilja vindkraftverk fikk konsesjon for Gilja vindkraftverk i 2016, samt kraftlinje fra Gilja til vindkraftverket.

NVE ber om synspunkter på planene, og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger. Høringsuttalelser sendes til NVE via skjema på deres nettsider, som epost til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. Uttalelser må sendes NVE innen 15. august 2018.

Konsesjonssøknad med tilhørende rapporter, samt skjema for innsendelse av høringsuttalelse finner du på NVE sin nettside. Søknad og rapporter finner du også under menypunktet "Dokumenter".