Det skal gjøres overflateregisteringer og eventuelt noen prøvestikk hvis arkeologene finner noe av interesse. Registreringer blir gjort langs over halvparten av den 18 kilometer lange linjetraséen. I tillegg skal flere riggplasser undersøkes.

Dette gjøres for å avklare om det er automatisk freda kulturminner innenfor planområdet som må tas hensyn til i det videre planarbeidet. Området vurderes som interessant fordi det innenfor planområdet og i nærområdet tidligere er registrert flere kjente automatisk freda kulturminner. Erfaringsmessig kan det da befinne seg flere automatisk freda kulturminner i form av bosetnings- og aktivitetsspor fra stein-, bronse- og jernalder, under dagens markoverflate innenfor området.

Et prøvestikk er et hull som er ca 50 x 50 cm stort som graves med spade. Deretter blir massene vannsåldet i nettingsåld slik at funn i form av redskaper, avfall etter produksjon av redskap, brent bein, kull osv blir synlige i såldet.