Lyse Elnett søkte første gang om konsesjon for å oppgradere eksisterende kraftlinjer mellom Maudal og Oltedal fra 50 til 132 kV i 2011. Det ble også søkt om å videreføre linje til Seldal. Etter høring av søknaden ga NVE i 2013 tilbakemelding til Lyse Elnett at det måtte gjøres nye vurderinger av blant annet trasè og plassering av transformatorstasjon.

I juni 2016 fikk Fred Olsen Renewables konsesjon for å bygge Gijla vindkraftverk med en installert effekt på inntil 135 MW. Det er lagt til grunn at det er ønskelig å ha tilknytning til strømnettet klart før elsertifikatordningen løper ut i 2021.

Presentasjon fra åpent møte i 2016.