Naboer og berørte av tiltaket i Gilja transformatorstasjon ble informert med brev før innsending av søknaden i juni i år samt etter Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, sitt vedtak 27. september.  

Tiltaket går ut på bytte transformatoren i Gilja transformatorstasjon. Som følge av dette er det ikke behov for å utvide størrelsen på byggene, men det er planlagt bygningsmessige endringer som blant annet å bytte tak på transformatornisjene.   

Produksjonen fra de moderniserte vannkraftverkene vil bli transportert til Gilja transformatorstasjon på 22 kV strømnettet. Det skal derfor bygges en del nytt 22 kV strømnett mellom Maudal og Gilja og eksisterende 50 kV luftledninger mellom Maudal og Gilja vil bli omsøkt revet. Berørte grunneiere blir kontaktet direkte og vist mer detaljer i forbindelse med dette tiltaket.   

Du kan klage på vedtaket ved å sende brev til nve@nve.no.E-posten må adresseres Olje- og energidepartementet (OED) som er klageinstans. Klagefristen er satt til 5. november 2021.