Lyse Elnett har gjort nye vurderinger knyttet til behovet for fornying av eksisterende strømnett. Vurderingene viser at det vil være tilstrekkelig å reinvestere de to eksisterende 50 kV-linjene Maudal- Gilja- Oltedal i perioden 2025 til 2030. Søknaden dekker derfor kun en løsning for tilknytning av Gilja vindkraftverk til strømnettet.

En eventuell gjennomføring av prosjektet forutsetter at konsesjon for bygging av kraftlinje blir gitt og at investeringsbeslutning fattes av Gilja vindkraftverk. Hvilken løsning som på sikt velges for reinvestering av eksisterende 50 kV-linjer vil være avhengig av eventuell utbygging av den linjen det nå søkes om.

Trasèalternativ
Det er søkt om en ny 132 kV-linje fra Øvre Giljabru (avtalt tilknytningspunkt med Gilja vindkraftverk) langs fjellsiden sørvest for bebyggelse i Dirdal fram mot Røyrdalstunnelen. Videre føres trasèen parallet med eksisterende 50 kV-linje til Morka. Fra Morka er det søkt om to mulige løsninger for kryssing av Ragsvatnet, luftspenn over vatnet til Varafjellet eller å gå parallelt med eksisterende linje langs veien. Fra Rage er det ett alternativ til Seldalsheia som går på vestsiden av Storatjørna og Trodlabergtjørna.

Det er gjort teknisk utredning som konkluderer med at alternative trasèer over fjellet ikke anbefales på grunn av ekstremt høye klimalaster som krever kraftigere dimensjoner på master og linjetråd, noe som igjen gjør økte kostnader. I tillegg er tilgangen til området ved eventuelle hendelser svært begrenset i dårlig vær.

Konsekvensutredning
Ny linje blir totalt ca 18 km lang. Høyde på master vil variere mellom 12 og 28 meter. Typisk avstand mellom mastpunktene vil være 200-300 meter.

Det er behov for å etablere midlertidige riggområder i anleggsfasen blant annet for mellomlagring av masse, plassering av utstyr og materiell, samt for tilgang til linjetrasè via veier og terrengtransport. Riggområdene vil være fra ca 2 til 4 dekar, men det er også behov for enkelte større områder. Dette er nærmere beskrevet i konsesjonssøknaden.

Det er laget flere fagrapporter som utreder konsekvensene av prosjektet. Det er sett på blant annet kulturminner og kulturmiljø, landbruk, naturmangfold, landskap, friluftsliv og reiseliv, samt samfunn. Det er også laget visualiseringer som viser ny 132 kV-linje i landskapet. For mer informasjon se fagrapportene og konsesjonssøknaden under "Dokumenter".