Lyse Elnett søkte i 2018 Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) om anleggskonsesjon for en ny 132 kV luftledning for å ta imot kraft fra Fred Olsen Renewables planlagte Gilja vindkraftverk. I mellomtiden har NVE avslått Gilja vindkraftverk sin søknad om utsatt frist for idriftsettelse fra 31.12.2021 til 31.12.2023. NVEs vedtak ble stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) 27.8.2021.  

Lyse Elnett sin anleggskonsesjon for å realisere nødvendig nettanlegg for tilknytning av vindparken er imidlertid også påklagd og videresendt til OED. Det er uklart når klagen er ferdig behandlet og hva som blir utfallet av denne.  

Om Gilja vindkraftverk ikke blir realisert, planlegger Lyse Elnett å bygge omsøkt nettanlegg nærmere år 2030. Luftledningen vil da mest sannsynlig kun bygges på strekningen mellom Gilja transformatorstasjon og Oltedal transformatorstasjon. Den nye 132 kV luftledningen vil da erstatte 50 kV luftledningene på samme strekning siden det er behov for oppgradering på grunn av alder, tilstand og mer kapasitet i regionalnettet. Dette er i tråd med det som er skissert i konsesjonssøknaden fra 2018.