Frist for å komme med innspill til tilleggssøknaden er satt til 31. oktober 2018. Gjør oppmerksom på at høringsuttalelser til de foreslåtte endringene må sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Det er mulig å sende uttalelser via deres nettside eller på epost til nve@nve.no, eller som brev til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo. 

Traséalternativ som er tilleggssøkt går fra vestsiden av Ragsvatnet (etter kryssing i fjordspenn) mot nordvest og krysser eksisterende 50 kV-linje i Øygvedalen gjennom et langt spenn opp mot foten av Øykjafjellet. Videre føres trasé langs foten av fjellet via Legdene og på nordsiden av Dammen. Herfra krysses Storatjørn og videre er det mindre justeringer sammenlignet med tidligere omsøkt alternativ opp mot Grytefjellet. 

​Det er også søkt om en justering av trasé i Dirdal, der forslaget er å trekke den noe lengre opp i lisiden for å øke avstand til eksisterende 50 kV-linje. Trasé er foreslått justert med inntil 30 meter over en strekning på 600 meter.