For kraftlinjer er det to unntak som er viktig å kjenne til:

  • Det er ikke lov å klatre i master uten tillatelse
  • Ved store snømengder eller når kraftlinjer har stor islast, kan avstanden mellom kraftlinje og bakke være lavere. Da må det holdes god avstand til kraftlinjene. 


Forskrift for merking av luftfartshinder innebærer at vi enkelte steder merker kraftlinjer med flymarkører, og har kraftig farge på master for å varsle fly i lav høyde om hindringen. 

Du kan høre støy fra kraftlinjer som en knitring, og den er særlig framtredende i fuktig vær. Denne type støy er normalt høyest når linjen er ny, og vil reduseres noe over tid. 

Fra transformatorstasjoner vil det være støy fra koblingsanlegg, transformatorer og andre komponenter. Transformatorstøy høres hovedsakelig som en dyp brumming som stammer fra 50 Hz vekselspenning. Det vil også være støy i form av smell ved kobling av bryterne i koblingsanleggene. Fra noen transformatorstasjoner kan det også være støy fra kjølevifter. Det vil normalt være mindre støy fra nye transformatorstasjoner enn eldre stasjoner. 

Under bygging av kraftledninger og transformatorstasjoner vil det forekomme støy fra transport- og anleggsvirksomhet. I forbindelse med bygging vil det i perioder være restriksjoner for ferdsel ved og under kraftlinjer og nær transformatorstasjoner. Det blir gitt informasjon til naboer før arbeid starter. 

Oppdager du forhold knyttet til sikkerhet ved våre anlegg som du mener vi bør varsles om? Ring oss på: 51908079