I linjetraséene beholder grunneierne eiendomsretten, mens Lnett sikres en rett til å bygge, drive og oppgradere linjen. Nødvendig areal til transformatorstasjoner vil erverves.

Erstatningen reguleres av regelverk og rettspraksis, for å sikre at grunneiere ikke får ulike tilbud avhengig av saksbehandler. I følge regelverket og rettspraksis skal erstatningen dekke det varige økonomiske tapet som eiendommen påføres ved utbyggingen. Som oftest benyttes en bruksverdiberegning for å finne dette tapet, siden denne normalt gir den høyeste erstatningen for den typen inngrep som er vanlig ved bygging av linjer og transformatorstasjoner. Erstatningen utbetales som en engangssum.

Samtidig med søknad om konsesjon blir det søkt om ekspropriasjonstillatelse, samt rett til å bruke arealet før eventuelt ekspropriasjonsskjønn er avholdt (forhåndstiltredelse). Dette gjøres i tilfelle det ikke oppnås minnelig avtale og for å unngå at eventuelle lange rettslige pro­sesser fører til store forsinkelser.