Lnett har et stort antall prosjekter i årene fremover, som gjør at man må inngå avtaler med mange grunneiere. Vi har forståelse for at de fleste grunneiere opplever konsesjonsprosessen og grunnervervet som en påkjenning da de i utgangspunktet ikke ønsker anlegg på sine eiendommer. Ikke minst er det en lang og ukjent prosess, som de fleste opplever som påtvunget. Lnett har derfor fokus på at grunnervervet, inkludert all kontakt og dialog i planleggingsfasen, gjennomføres på en slik måte at belastningen for de som berøres blir minst mulig.

Hvordan gjennomfører Lnett grunnerverv? 
Grunnerverv, uansett om det er til distribusjons- eller regionalnett, er en svært regelstyrt prosess med lover, forskrifter og rettspraksis som er førende for hvordan Lnett arbeider og hvordan erstatning til den enkelte utmåles. Samtidig har Lnett fokus på og forståelse for den enkelte person som ufrivillig blir berørt av grunnerverv til prosjektene. Lnett har fastsatt etiske retningslinjer for grunnerverv og disse skal legges til grunn for all dialog med grunneiere, uavhengig av hvilken rolle den ansatte i Lnett har i prosjektet.

Alle prosjekter skal påse at det settes av nok tid til grunnerverv for å sikre at prinsippene overholdes. Lnett kan ikke starte opp anleggsarbeid før grunnervervet er gjennomført og det foreligger en skriftlig avtale eller vedtak om forhåndstiltredelse med tilhørende tiltredelseserklæring. 

Grunnerverv i Lnett skal basere seg på følgende prinsipper:

  • Likhetsprinsippet
  • Langsiktighet
  • Faglig integritet
  • Respekt og åpenhet
     

Hvilke rettigheter trenger Lnett?
Lnett ønsker å inngå avtaler med grunneiere for å få nødvendige rettigheter til bygging og drift av kraftledningen (linje/kabel) eller stasjonen. Hvilke rettigheter Lnett har behov for på den enkelte eiendom følger av gjeldende tillatelser og avtale med den enkelte grunneier. Som oftest er arealbruken fastlagt i konsesjonen som gis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) eller Olje- og energidepartementet (OED). 

I kraftledningstraséene beholder grunneierne eiendomsretten, mens Lnett sikres en rett til å bygge, drive og oppgradere kraftledningen. Dette gjelder også nødvendig adkomst fra planleggingsfase og til senere drift av ledningen. Som hovedregel kjøper Lnett det man trenger av areal til transformatorstasjoner. Ved behov for leie av areal til riggplass på din eiendom, vil det kun være snakk om midlertidig bruk for en bestemt periode.