Lnett må søke om konsesjon for å etablere nye kraftledninger med spenning over 22 kV. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler konsesjonssøknader. For kraftledninger med spenning 132 kV, som  er lengre enn 15 km, så følger vi NVE sin «saksgang B» som inkluderer Melding.  

Ønsker god dialog
Lnett vil gjerne høre innspill fra alle berørte parter så tidlig som mulig, slik at vi kan ta dette med i planarbeidet. Det er mange hensyn som skal vurderes for å finne forslag til trasévalg for kraftledninger og plasseringer av transformatorstasjoner. Slike prosjekter vil alltid gi ulemper for noen. Men vi har tro på at god dialog og konkrete innspill tidlig i planarbeidet gir best mulig grunnlag for å finne de løsningene som er best for samfunnet som helhet.

Illustrasjonen viser hvert av stegene i planprosessen, og de gule boksene er muligheter for innspill fra berørte parter. 
Illustrasjon av NVE saksgang B - liggende formatÅpent informasjonsmøte
Lnett har valgt å sende brev til alle berørte parter og invitere til informasjonsmøte og åpne kontordager i forkant av meldingen til NVE for å informere om planprosessene og prosjektet. Lnett sender informasjon til alle grunneiere innenfor et belte på 100 meter fra vurderte kraftledninger og transformatorstasjoner. 

Melding og første offentlige høring
Første offentlige ledd i konsesjonsprosessen er at Lnett sender melding med forslag til utredningsprogram til NVE. Formålet med en melding er å informere berørte parter om planene, og i tillegg få innspill til prosjektet og til hva som bør utredes videre. 

NVE sender meldingen ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere i nærheten av foreslåtte kraftledninger og transformatorstasjoner får meldingen tilsendt i posten. Innspill eller kommentarer til høringen må sendes til NVE. Det blir også hold informasjonsmøter i forbindelse med høringen.

Utredningsprogram
På bakgrunn av meldingen og innspill fastsetter NVE et utredningsprogram. Utredningsprogrammet setter rammen for Lnetts konsesjonssøknad, og hva som skal utredes i de ulike fagrapportene og konsekvensanalysene. 

Konsesjonssøknad og høringsinnspill
Det er først etter at de ulike fagrapportene og konsekvensutredningen er utarbeidet at en kan vurdere ulike alternativ opp mot hverandre. Dette skjer i arbeidet med konsesjonssøknaden.

NVE behandler konsesjonssøknaden og sender den ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt får konsesjonssøknaden tilsendt i posten. Grunneiere og rettighetshavere eller andre som har innspill og kommentarer til konsesjonssøknaden må sende dem til NVE. 

Det blir også avholdt informasjonsmøter i forbindelse med konsesjonssøknaden. 

I noen konsesjonssøknader kommer det frem informasjon i den offentlige høringsrunde som gjør at Lnett blir bedt av NVE å utarbeide tilleggssøknad. Dette kan påvirke fremdriftsplanen. 

Klagebehandling
Det er NVE som vedtar konsesjoner, med mindre en sak går til klagebehandling hos Olje- og energidepartmentet (OED). 

MTA-plan og bygging
Når konsesjonstillatelse er gitt skal Lnett utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) før arbeidet kan starte. MTA-planen sier hvordan bygging av ny kraftledning og nye transformatorstasjoner skal gjennomføres. MTA-planen utarbeides i samarbeid med berørte kommuner og eventuelle andre parter dersom dette fremgår av konsesjonen og planen skal godkjennes av NVE.