Det sendes også brev til grunneiere og rettighetshavere med informasjon om foreleggingen. Lnett har områdekonsesjon som gir lov til å bygge og drifte strømnett med spenning opp til 22 kV iblant annet Strand og Hjelmeland kommuner. Dette innebærer at Lnett ikke trenger å søke konsesjon for denne fornyelsen slik vi må for prosjekter på høyere spenningsnivå, eksempelvis kraftledningen på 132 kV som nå bygges mellom Dalen ved Jørpeland, Veland og Hjelmeland.  

Planene må legges fram for interessenter som blir berørt, deriblant kommuner og grunneiere, og det er dette som gjøres gjennom en forelegging. Det lages et dokument for forelegging per område, og de finner du under menypunktet «forelegging av tiltak».
Kart som viser ledningstrasé, eventuelle nye nettstasjoner, riggområder og kjøreveier er oppdatert siden første utkast ble vist på grunneiermøter i mars. Både i grunneiermøtene og på befaringer kom det innspill til alternative traséer som vi har forsøkt å hensynta dersom det er mulig. 

Fargekodene på kartet er slik: Rød og rosa - nytt, grønt - rives, svart – eksisterende strømnett som beholdes
Stiplet linje på kart er jordkabel, hel linje er luftlinje og trekant er transformator eller nettstasjon. En transformator kan eksempelvis stå oppe i en mast. Når vi bygger nytt blir det gjort som nettstasjoner, og da vil transformatorer stå inne i nettstasjonen. 

Dersom dere har kommentarer til forelegging, så må de sendes innen tre uker til Jøsok Prosjekt ved Torbjørn Finne. Epost: torbjorn.finne@josok-prosjekt.no. 

I forbindelse med planleggingsarbeidet vil det bli foretatt utstikking av masteplasseringer for luftlinje. Mastepunktene vil bli merket med peler med påskrift M og nummer. Oppmålingsarbeidet blir utført av Jøsok Prosjekt og starter opp første uken i mai. Arbeidet utføres i henhold til Lov om eiendomsregistrering § 41, hvor det står om rett til å utføre oppmålingsarbeid på offentlig og privat grunn. 

Dersom noe er uklart eller dere trenger ytterligere informasjon, så kan dere ta kontakt med Torbjørn Finne på torbjorn.finne@josok-prosjekt.no eller tlf. 920 91 421.