Lnett har områdekonsesjon som gir lov til å bygge og drifte strømnett med spenning opp til 22 kV i Hjelmeland kommune. Dette innebærer at Lnett ikke trenger å søke konsesjon for denne fornyelsen slik vi må for prosjekter på høyere spenningsnivå, eksempelvis kraftledningen på 132 kV som nå bygges mellom Dalen ved Jørpeland, Veland og Hjelmeland.  
Planene må legges fram for interessenter som blir berørt, deriblant kommuner og grunneiere, og det er dette som gjøres gjennom en forelegging. Det lages et dokument for forelegging per område, og de finner du under menypunktet «forelegging av tiltak».

Vedlegg forelegging Hjelmeland viser skisse over nettstasjoner som skal settes opp, og kart som viser ledningstrasé, eventuelle nye nettstasjoner, riggområder og kjøreveier. Disse er oppdatert siden første utkast ble vist på grunneiermøter i tidligere i år med bakgrunn i innspill som kom inn. Vedlegget finner du under menypunktet "Kart", mens selve "Forelegging av tiltak" er under menypunkt med samme navn. 

Dette må gjøres for å oppgradere strømnettet i Hjelmeland, Tytlandsvik og Meland. 

  • Eksisterende 11kV nettstasjon erstattes med ny 22kV nettstasjon på bakken ved Melandsvegen.
  • Ved Meland og Vigane erstattes eksisterende jordkabel med en ny jordkabel i samme trase.
  • I Tytlandsvik erstattes eksisterende 11kV jordkabel med ny 22kV-jordkabel i tilnærmet samme trase frem til Nettstasjon N2848.
  • I Hjelmeland sentrum erstattes eksisterende nettstasjon N2573 med en ny nettstasjon. Fra nettstasjon blir det lagt en ny jordkabel i tilnærmet samme trase som eksisterende jordkabel frem til kryss Tuntlandsvegen/ Ramsbu.
  • Det skjøtes inn en ny jordkabel i eksisterende anlegg langs Tuntlandsvegen frem til kryss Tuntlandsvegen/ Ramsbu. Jordkabelen legges i eksisterende kabeltrase.
  • Eksisterende nettstasjon ved Askvikbakken skiftes ut med en ny nettstasjon.
  • Ved Fossåna (Jøsneset) erstattes eksisterende 11kV jordkabel med en ny 22kV-jordkabel i eksisterende trase