Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ba Lnett innhente forhåndsuttalelse til konsesjonssøknaden fra de som antas å kunne bli berørt av planene om å fornye og utvide Risavika transformatorstasjon.

Lnett ønsker å bygge ny stasjon og deretter rive eksisterende stasjon. Risavika transformatorstasjon ble satt i drift i 1967 og har oppnådd sin forventede levealder. Dagens transformatorstasjon er en del av regionalnettet som blir omtalt som Solaringen. Forsyningsområdet til Risavika transformatorstasjon strekker seg langs kysten fra industriområdet i Risavika i nord til grensen mot Klepp og Sandnes kommuner i sør. Det forventes økt forbruk i området som følge av det grønne skiftet og elektrifiseringen av samfunnet. Lnett har vurdert flere plasseringer og søker nå på to av disse der alternativ 1 er prioritert. 

Forhåndsuttalelsene kommenteres  av Lnett og videresendes  til NVE som del av søknaden. Tjora transformatorstasjon planlegges bygget på et areal som i dag eies av Sola kommune og i forhåndsuttalelsen skriver kommunen følgende: 

«Sola kommune mener det er gjort gode vurderinger, og revurderinger, i runde to for ny plassering av transformatorstasjonen. Hensynet til samfunnets langsiktige behov for forsyningssikkerhet, sikring mot naturfarer, bevaring av naturmiljø og hensynet til lokalmiljøet må veies opp mot hverandre. 

Plassering i Alternativ 1 gir en plassering lengst mulig bort fra lokalbebyggelsen, tett opp mot eksisterende industri, og allikevel lengst mulig bort fra lavere terreng nær sjøen, og viktige naturverdier. Sola kommune anbefaler plassering som vist i presentasjon av revidert plassering Alternativ 1.»

NVE vil be om ytterligere uttalelser dersom de ser det nødvendig for å kunne beslutte hva som er beste løsning og plassering for den nye transformatorstasjonen. 
Dersom NVE gir konsesjon til omsøkte plassering i løpet av året er planen å starte bygging i 2024 og sette i drift mot slutten av 2025. Riving av den eksisterende stasjonen starter når nye Tjora transformatorstasjon  er i drift.

Alle dokumenter og kart er tilgjengelig på prosjektsiden under kategorien "Konsesjonssøknad".

NVE har for øvrig opprettet nettside for søknaden, med saksnummer 202303345.