Illustrasjon viser hvordan ny stasjon kan se ut fra luften fra sør.Arbeidet som skal gjøres på Ullandhaug må gjøres på grunn av alder på dagens anlegg, men det gir også mulighet for å etablere et sterkere strømnett i Stavanger-området. Dette vil gi vesentlig bedre forsyningssikkerhet og legge til rette for videre vekst og overgang fra fossil til fornybar energi i regionen. 

Lnett fikk i november 2021 konsesjon for utvidelse av Ullandhaug transformatorstasjon, med tilbygg på framsiden. Denne er lagt vekk, og tilbygget er ikke lengre aktuelt. Koblingsanlegg med miljøvennlig løsning er blitt tilgjengelig etter at konsesjon ble gitt. Et slikt anlegg ville tatt all plass i tilbygget, og det ville da ikke vært rom for fremtidige utvidelser av anlegget. Et frittstående bygg kan også bygges uten å påvirke driften av eksisterende anlegg nevneverdig.  

Det nye bygget som det søkes om vil ha en grunnflate på rundt 1150 kvadratmeter, inkludert tre transformatornisjer på eksisterende stasjonstomt. Høyden på bygget vil være opptil rundt 11 meter over omkringliggende terreng. Fasaden foreslås i en grågrønn farge etter innspill fra Stavanger kommune. De delene av eksisterende stasjonsbygning som ikke rives vurderes malt i samme farge. 

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler søknaden og gir konsesjon. Før søknaden sendes til NVE ønsker Lnett å få inn forhåndsuttalelser fra berørte parter. Uttalelser som kommer vil bli sendt til NVE sammen med søknaden for saksbehandling. 

Lnett ønsker også innspill til detaljplanen som er utarbeidet. Detaljplan beskriver hvordan bygging skal skje, hva som skal hensyntas og hvordan det skal foregå. 

Vi ber om at du sender din uttalelse på epost til vår grunneierkontakt. Du kan alternativt sende brev til Lnett ved Tommy Gausel, Postboks 8124, 4068 Stavanger. 

Lnett vil be om at søknaden behandles i henhold til saksgang "hurtigspor". Det innebærer at saken ikke vil bli sendt på ytterligere høring av NVE. Hvis du har  innspill er det altså viktig at du kommer med dem nå.