Artikkelen er oppdatert 14. juni med en oppsummering av svar på spørsmålene som kom opp i møtet. 

Torsdag 1. juni ga Lnett en oppdatering om arbeidet med konsesjonssøknaden for ny transformatorstasjon på Tjensvoll til de nærmeste naboene til prosjektet. Formålet med møtet var å forklare behovet for stasjonen og hvorfor det er nødvendig å oppgradere strømnettet på grunn av alder og tilstand.

Lnett har saumfart bydelen for alternative plasseringer som er bedre egnet enn dagens. Dessverre har vi ikke klart å finne alternative plasseringer som er bedre egnet og Lnett ønsker derfor å opprettholde dagens tomt til en ny transformatorstasjon. Det skyldes blant annet at strømnettet som stasjonen skal forsyne, er tilgjengelig ved dagens tomt, og teknisk utfordrende å “dra med seg" alle kraftledninger gjennom det tettbygde området til en annen lokasjon.  

Berørte parter og andre interessenter vil ha god tid til å sende høringsinnspill og komme med sine kommentarer når den formelle saksbehandlingen starter senere i år. 

Det er jobbet med en optimalisering av stasjonen for å gjøre den så kompakt som mulig. Den gamle stasjonen fra 1955 må være i drift helt til ny stasjon er ferdig. Deretter planlegges den gamle stasjonen revet. 

Presentasjonen fra møtet viser blant annet 3D skisser av ny transformatorstasjon som planlegges omsøkt i løpet av 2023. (PDF, 3MB)

Har dere vurderte andre stasjonsplasseringer?
Transformatorstasjonen må ligge tett på forbruket i området. For plassering, er det mange hensyn som må vurderes, og i tettbygde områder kan det være vanskelig om ikke umulig å ta hensyn til alt.  Lnett har vurdert flere plasseringer i nærområdet og har kommet fram til at eksisterende tomt framstår som det beste alternativet når en tar alle hensyn i betraktning. Det er opp til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, å vurdere om vi får konsesjon til denne løsningen.

Høringsinnspill fra berørte parter er med og gir NVE bedre grunnlag for å fatte vedtak. Det ventes ikke nye store utbygginger i området og derfor er bygningen så kompakt som mulig, med mindre fremtidig kapasitet enn en tilsvarende stasjon i et mindre utbygd område. Den gamle stasjonsbygningen kan ikke gjenbrukes på grunn av alder og tilstand og vil bli revet når den nye stasjonen er satt i drift.  

Hvor høy blir stasjonen nærmest blokkene? 
Etter orienteringsmøtet har Lnett dobbelsjekket utvendige mål på den nye bygningen og vil presisere at den foreslåtte transformatorstasjon bli 1,8 meter høyere enn dagens garasje. Altså lavere enn prosjektleder estimerte på møtet. Lengden på denne delen av nybygget er planlagt til å bli 21 meter, som er 4 meter kortere enn dagens garasjebygg. 

Flere deltakere lurte på om det var mulig å senke den nye transformatorstasjonen ytterligere ned i terrenget. Det kommer Lnett til å vurdere i forbindelse med utarbeidelse av konsesjonssøknaden. 

Lnett vil gjennomføre en sol- og skyggestudie som en del av konsesjonssøknaden for å vise forskjellen mellom gammelt og nytt bygg. 

Hvor mye støy kommer fra den nye transformatorstasjonen? 
Støy vil bli omtalt i fagrapporten som blir et vedlegg til konsesjonssøknaden som kommer på høring til berørte parter. Allerede i dag kan vi si at det blir lavere støy fra den nye stasjonen enn den eksisterende. 

Hvem kan få erstatning? 
Lnett sender ut tilbud om erstatning til de som er direkte berørt av prosjektet. Grunnerverv er en regelstyrt prosess med lover, forskrifter og rettspraksis som er førende for hvordan Lnett arbeider og hvordan erstatning til den enkelte utmåles. Erstatning er i utgangspunktet begrenset til direkte berørte, altså parter som avstår grunn eller rettigheter for prosjektet. 

Når det gjelder ulemper som estetikk, støy, osv. gis det normalt ikke erstatning for dette. Dette er alminnelige ulemper som er en del av samfunnsutviklingen, og som alle i prinsippet må tåle uten erstatning. Samtidig går det en grense for hvilke alminnelige ulemper som må tåles. Det er i lovverket etablert en tålegrense som må overskrides for at slike ulemper skal lede til erstatning. Terskelen er høy, særlig ved samfunnsnyttige tiltak som kraftledninger og transformatorstasjoner. Alminnelige ulemper som støy, sjenanse, estetikk etc., som naboer typisk måtte oppleve, vil altså normalt ikke utløse erstatning. 

Hva er elektromagnetisk felt?
Rundt elektrisk utstyr og strømførende ledninger finnes det elektriske og magnetiske felt og samlebetegnelsen for disse er elektromagnetiske felt. Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom en ledning eller et elektrisk apparat. Størrelsen på magnetfeltet avhenger av strømstyrken som går gjennom ledningen eller anlegget, avstanden til anlegget, og hvordan flere kilder eventuelt virker sammen. Magnetfelt måles i microtesla (µT).

Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, som er myndighet og kompetanseorgan for dette i Norge.  Lnett følger retningslinjene til DSA i våre prosjekter. Utfyllende informasjon på nettsiden til DSA.  

Om Lnett og vårt samfunnsoppdrag
Lnett er nettselskapet i Lyse-konsernet, med ansvar for å drifte og utvikle infrastrukturen for strøm til nær 160.000 kunder til ni kommuner i Sør-Rogaland. Vårt samfunnsoppdrag er å sikre et stabilt og godt strømnett. Overføring av strøm er en monopolvirksomhet som kontrolleres og reguleres av myndighetene ved NVE.

Hvorfor vektlegges kostnadene høyt?
Det er en stor investering for samfunnet å oppgradere strømnettet og ruste oss for fremtidens behov. I konsesjonsprosessen er nettselskaper pålagt å vurdere kostnader og ulike konsekvenser. Lnett skal på grunn av alder og behov for økt kapasitet fornye strømnettet i Sør-Rogaland de nærmeste årene. Hvis vi skulle valgt mer kostbare løsninger overalt der vi skal bygge nytt strømnett ville dette medført at kostnadene øker betydelig, som igjen vil føre til at nettleien øker mer enn nødvendig. Lnett må også likebehandle alle prosjektene i de ulike områdene. 

Neste steg
Lnett arbeider for øyeblikket med konsesjonssøknaden og vil be om forhåndsuttalelser etter sommerferien. Berørte grunneiere og interessenter vil motta brev med konsesjonssøknaden og bli invitert til å gi høringsinnspill. Lnett ønsker å benytte det såkalte hurtigsporet for saksbehandling siden det presenteres ett alternativ til plassering av ny Tjensvoll transformatorstasjon.  For øyeblikket planlegger vi å sende konsesjonssøknaden med forhåndsuttalelser til NVE høsten 2023.