Lyse Elnett følger prosessen tilknyttet Energiloven og det er NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) som er saksbehandler i en slik prosess. For å få tillatelse til å bygge nødvendige anlegg for overføring av strøm må nettselskapet få anleggskonsesjon fra NVE.
Lyse Elnett planlegger for følgende anlegg å sende en samlet konsesjonsøknad:

  • En ny transformatorstasjon på Tjensvoll som vil erstatte dagens stasjon. 
  • Nye kraftledninger mellom Ullandhaug og Stølaheia transformatorstasjoner. Forbindelsen skal sløyfes innom Tjensvoll transformatorstasjon. Dagens luftledning mellom Ullandhaug og Tjensvoll transformatorstasjoner vil bli revet når nye forbindelser er driftssatt. 

Vi jobber mot å sende denne konsesjonssøknaden i løpet av høsten 2021. 

NVE sender søknaden ut på høring og arrangerer informasjonsmøter før de fatter vedtak om hvilke trasé- og stasjonsalternativ Lyse Elnett skal få anleggskonsesjon for. Vi estimerer normalt at det går ca ett år fra konsesjonssøknaden sendes til NVE's vedtak foreligger. 

Eventuelle tilleggsutredninger i forbindelse med innspil i høringsperioden eller klager på NVE sitt vedtak, vil medfører at prosessen tar lengre tid. Hvis NVE mottar klage og den tas til følge, vil det være OED (Olje og Energidepartementet) som vil behandle saken videre. 

Uten tilleggsutredninger og uten klage forventes det p.t. at anleggsarbeidet kan påbegynnes våren 2023 og at nye anlegg kan driftssettes høsten 2024. Eksisterende anlegg kan rives etterpå. Dette er estimert framdriftsplan, men det kan være årsaker til at denne endres. 

Konsesjonssøknad for påbygg på Ullandhaug transformatorstasjon er allerede oversendt NVE og den er nå til behandling.