Lyse Elnett har søkt om konsesjon for å utvide transformatorstasjonen med et tilbygg på vel 260 kvadratmeter innenfor eksisterende stasjonstomt. Bygget vil romme et såkalt gassisolert koblingsanlegg som vil være en utvidelse av eksisterende 132 kV-anlegg i stasjonen. 

I byggeperioden vil det være behov for riggområde og omlegging av eksisterende nett på utsiden av stasjonstomten. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler søknader om konsesjon. De ønsker å motta synspunkter på planene og eventuelle forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger. 

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter:

  • via skjema for uttalelser, som dere finner på NVE sine internettsider
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202017147 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
  • via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 30. juni 2021.
Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider. Konsesjonssøknad med tilhørende dokumenter finner du også på prosjektsiden hos oss.