Lyse Elnett arbeider med å lage en plan for å bygge nye 132 kV kraftledninger mellom Tjensvoll og Ullandhaug i Stavanger. Prosjektet omfatter allerede omsøkt utvidelse av Ullandhaug på samme stasjonstomt og nybygg som planlegges omsøkt på Tjensvoll. Eksisterende transformatorstasjon på Tjensvoll vil rives etappevis for å gi plass til ny stasjon på samme tomt. 

Den nye kraftledningen vil fortsette til Krossberg transformatorstasjon, som Statnett søker tillatelse til å bygge ved siden av dagens Stølaheia transformatorstasjon.

Det er nødvendig å fornye det regionale strømnettet i Stavanger. Dagens kraftledning mellom Ullandhaug og Tjensvoll, samt Tjensvoll transformatorstasjon er fra midten av 50- tallet og har behov for oppgradering på grunn av tilstand og behov for økt strømkapasitet i Stavanger. Forbruksveksten er blant annet drevet av elektrifiseringen av samfunnet, der husholdningene utgjør den største andelen av forbruket i dag.

Lyse Elnett ønsker god dialog med naboer og berørte grunneiere. Det er ventet økt aktivitet i området i forbindelse med planlagte anleggsarbeider og vi tar kontakt tidlig i prosessen for å høre om det er forhold knyttet til midlertidig arealbruk, brønner, grunnforhold eller annet som kan være relevant for planarbeidet.

Kartene på prosjektsiden (under menypunktet "Kart") viser de alternative plasseringene som nå vurderes frem mot sending av konsesjonssøknad til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). Det er flere mulige traséer tegnet på kartene, men kun ett av alternativene som skal bygges. 

Konsesjonssøknaden er planlagt sendt i første kvartal 2022, og det er NVE som er beslutningsmyndighet i saken. Det legges også opp til høringsrunder hvor alle parter har anledning til å komme med uttalelser i forbindelse med søknaden når den sendes neste år.