Illustrasjon over tilbygg på Ullandhaug transformatorstasjonTilbygget vil være på rundt 263 kvadratmeter, og får plass på eksisterende eiendom. Det vil være behov for riggområde og omlegging av eksisterende strømnett på utsiden av eksisterende eiendom.

Ullandhaug transformatorstasjon er fra 50-, 60- og 70-tallet og både alder og tilstand tilsier behov for reinvestering. Utvidelsen er del av en større plan for forsterkning av strømforsyningen på Nord-Jæren generelt og sentrale deler av Stavanger spesielt.

I anleggsperioden vil det i tillegg til anleggsaktivitet med tilhørende maskiner være behov for å transportere masser og utstyr inn og ut. I anleggsfasen vil byggeaktivitet medføre noe støy, men hoveddelen av arbeidet vil foregå innenfor normal arbeidstid.