80 000 strømkunder vil nyte godt av den nye transformatorstasjonen som Statnett søker om å bygge på Krossberg i Stavanger. Strømnettet bygges ut for å ha nok kapasitet til å dekke behov for strøm på den kaldeste dagen i året. Private strømkunder i området hvor ny trafo planlegges sto for 54 % av forbruket 11. februar 2021 (se kakediagram). Stølaheia transformatorstasjon forsyner i dag deler av området og ligger ved Statnetts omsøkte transformatorstasjon på Krossberg.  Den nye stasjonen skal bygges av Statnett og vil erstatte Stølaheia på lengre sikt. Formelt eies stasjonen av Statnett og Lnett når den er ferdig. 

Kundefordeling ved makslast pr 11. februar 2021
Illustrasjon av kundefordeling ved makslast pr 11. februar 2021
Forbruket i husholdninger, offentlig virksomhet, handel og tjenester utgjorde 89 % av forbruket i Krossberg forsyningsområde i februar 2021. (Kilde: Lnett)

Kraftig forbruksvekst
Oppgradering av strømnett i regionen er nødvendig på grunn av alder og tilstand på eksisterende strømnett. Det gjøres også for å dekke framtidens strømbehov i Sør-Rogaland og legge til rette for et fornybarsamfunn med betydelig lavere utslipp av klimagasser.

Vinteren 2020/2021 ble det satt ny rekord for maksimalt strømforbruk med nær 1300 MW, som nærmer seg grensen av det strømnettet i Sør-Rogaland kan levere i dag. Samtidig opplevde vi langt flere tilknytninger til strømnettet i Sør-Rogaland enn tidligere. Prognosene viser at strømforbruket vil øke betydelig fremover. Faktisk utgjør henvendelsene om å knytte seg til strømnettet nesten like mye som maksimalt strømforbruk i forsyningsområdet.  

Elektrifiseringen av samfunnet skjer samtidig i husholdningene, offentlige og private virksomheter. Det kan være ulike drivere for elektrifisering, men transportsektoren med el-skip, el-busser og el-biler er en viktig bidragsyter til at samfunnet krever mer kapasitet i strømnettet. 

Transformatorstasjoner er rundkjøringer i strømnettet 
Strømnettet består av tre deler, der hver del må ha nok kapasitet til å dekke strømbehovet når behovet er på sitt høyeste. Det må også være god flyt mellom «veiene» i strømnettet for å utnytte kapasiteten i infrastrukturen best mulig. Vi kaller gjerne transformatorstasjonene for «rundkjøringene» i strømnettet. 

  • Transmisjonsnettet eies av Statnett og blir gjerne sammenlignet med motorveier som transporterer strøm mellom regioner. Statnett har omsøkt omlegging av 700 meter eksisterende kraftledning samt en ny stasjon på Krossberg tilrettelagt for fremtidens spenningsnivå på 420 kV. Den vil driftes på 300 kV når den blir idriftsatt.
  • Regionalnettet kan sammenlignes med fylkesveier som transporterer strøm innad i en region. Krossberg vil fungere som en rundkjøring der strøm fra motorveien omgjøres til strøm for fylkesveiene, og føres via regionalnettet ut til regionen med spenningsnivå 132 og 50 kV. 
  • Distribusjonsnettet kan sammenlignes med kommunale veier som frakter strøm helt fram til kunde. Her er spenningen lavere og via dette nettet fordeles strømmen videre ut til forbrukere via 22 og 11 kV nett før det ender hos deg med 400 eller 240V. 

Illustrasjon av forsyningsområdet til omsøkte nye Krossberg.
Halvparten av Lnetts kunder er dekket av det rosa området som vil bli forsynt fra omsøkte Krossberg når den er idriftsatt. (Illustrasjon: Lnett)

På kartet over er Krossberg plassert langt sør i det geografiske forsyningsområde. Det er i dette området det er mest strømforbruk og en ser at det er flest stasjoner i regionalnettet der det bor mest folk. Varmekartet nedenfor illustrerer at strømforbruket er størst sør i området.   Den sorte streken avgrenser forsyningsområdet til Krossberg. Området utenfor forsynes i dag fra andre stasjoner Statnett eier. De planlagte oppgraderingene i nettet og transformatorstasjoner vil gi regionen bedre forsyningssikkerhet og legge til rette for ventet elektrifisering på Nord-Jæren. 

Varmekart over forsyningsområdet
Det gule området i varmekartet viser høyest forbruk der det bor mest folk. Avtakende forbruk i området er markert med rødt, rosa og blått. Fremtidige Krossberg transformatorstasjon vil forsyne rundt 80 000 av Lnetts totalt 160 000 kunder. 

- Å flytte en «rundkjøring» i strømnettet er komplekst og krever at all eksisterende infrastruktur til og fra dette punktet må bygges om. En slik ombygging påvirker utbyggingsprosjektet med tanke på kostnader, tid og fysiske inngrep, sier Lars Andre Kalve, leder for Nettstrategi og Analyse i Lnett.

Fordelen med å ha stasjoner med høy kapasitet tett på forbrukerne er at Lnett må bygge færre kraftledninger for å frakte strømmen til sluttkundene, som gir mindre inngrep totalt i regionen. 

Mer avhengig av strøm
I takt med at samfunnet elektrifiseres og digitaliseres blir vi mer avhengig av at strømnettet fungerer godt og er bygget for å håndtere de timene i året når forbruket er på det aller høyeste. Det blir minst effekttap om transformatorstasjoner plasseres tett på områder med høyt forbruk.  

- Plasseringen av Statnett sine «rundkjøringer» tett på forbrukerne gjør at vi kan levere strøm helt frem til våre kunder på en effektiv måte. Godt samarbeid om oppgraderingen av strømnettet er viktig for å dekke behovet for mer strøm uten å påføre forbrukere unødvendig store investeringer, sier Kalve.