I utgangspunktet tilsier nasjonale føringer at vi for dette spenningsnivået på 132 kV må søke å finne løsning med luftledning. Der det ikke er mulig å komme fram kan jordkabel benyttes. Dette innebærer at det for enkelte delstrekninger også er sett på mulige traséer for luftledning tillegg til kabel. 

Område er preget av relativt tett bebyggelse og urbane parkområder. Det er  utfordrende å komme frem gjennom området, og da spesielt strekningen forbi Tjensvoll mellom Ullandhaugveien og Madlaveien. Det skyldes mye eksisterende infrastruktur som eksempelvis eksisterende kabler, vann, avløp og telekomunikasjon. 

Ved oppstart av prosjektet er det sett på en rekke traséer for nye forbindelser. En mer inngående teknisk studie utført av eksterne konsulenter har deretter sortert vekk de alternativer som ikke anses å være byggbare.

Videre så er det en avveining mellom teknisk løsning, kostnad samt ikke prissatte kostnader som vil avgjøre hvilke traséalternativer Lyse Elnett kommer til å søke NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) om å få anleggskonsesjon for. De ikke prissatte kostnadene er kartlagt gjennom konsekvensvurdering tildels utført av eksterne uavhengige konsulenter og interne vurderinger.