Konsesjonsvedtak for hele prosjektet ble gitt 20. april 2022, men en delstrekning mellom Fagrafjell og Vagle ble påklaget til Olje- og energidepartementet (OED). Traséen mellom Fagrafjell og Vagle ble ikke endret av klagebehandlingen og endelig vedtak ble fattet 12. desember 2022.

Prosjektet forbereder nå oppstart av byggearbeidene. I den forbindelse ønsker Lnett å inngå minnelige avtaler med alle berørte grunneiere. I brevet som er sendt ut gis det nærmere informasjon om innholdet i disse avtalene, hvilke rettigheter Lnett ber om, hva slags erstatning den enkelte tilbys, og hvordan Lnett tilbakefører den enkelte eiendom etter byggearbeidet når anlegget står ferdig.  

Åpen kontordag
Det blir mulighet til å treffe Lnett på åpen kontordag på Ganddal bydelshus, Olsokveien 1, 4322 Sandnes, tirsdag 7. februar. Grunneierkontakt er tilgjengelig mellom kl 1330-1900. Ta gjerne kontakt med Lnett dersom du vil møte oss på et annet tidspunkt, har behov for befaring, gjennomgang av avtalen eller andre spørsmål. Kontaktinformasjon finnes i høyre kolonne.

Mest mulig likebehandling
Likebehandling av alle grunneiere er viktig for Lnett, og derfor er erstatning til den enkelte grunneier basert på fastsatte poster. Formålet med disse fastsatte erstatningspostene er at man i størst mulig grad oppnår likebehandling av tema som berører mange grunneiere. Erstatningen gis som en engangssum, og skal dekke det økonomiske tapet på eiendommen «for all fremtid». Det gis en fast erstatning på for eksempel mastepunkt, beiteareal og skog, og dette er utarbeidet i samarbeid med flere sakkyndige. 

Det har nylig vært avholdt to skjønnssaker for å vurdere erstatning til grunneiere i forbindelse med utbygging av nytt strømnett. Skjønnsretten har i disse to sakene fastsatt erstatning som er lavere enn det Lnett opprinnelig tilbudte.  

Tiltak for å minske ulemper
I forbindelse med planleggingen av prosjektet har innspill fra grunneiere, fagutredninger og andre interessenter blitt hørt og vurdert av NVE. Det er gjort omfattende arbeid for å kartlegge forhold på berørte eiendommer som kan ha betydning for anleggsgjennomføringen. Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) har innvilget konsesjon til bygging av ny kraftledning og ny stasjon, og godkjent plan for Miljø-, transport- og anlegg (MTA) for Vagle stasjon. MTA-plan for kraftledningen er til behandling.

Lnett ønsker god dialog med grunneiere og forsøker å minimere ulemper også under bygging. Dersom det er forhold på din eiendom som likevel ikke er vurdert tidligere og er av betydning for anleggsgjennomføringen, ber vi deg kontakte grunneierkontakt, slik at vi blir gjort oppmerksom på dette så raskt som mulig.