NVE har gitt Lnett konsesjon til å bygge og drive to nye 132 kV kraftledninger mellom Fagrafjell og Vagle, utvidelse av Vagle transformatorstasjon og 132 kV jordkabler   i felles grøft mellom Vagle og Stokkeland transformatorstasjon. Det er også gitt tillatelse til å rive alle gamle anlegg i Stokkeland transformatorstasjon. 

NVE mener etablering av jordkabel på den 1,1 km lange strekningen mellom Vagle og Stokkeland er den beste løsning for forsyningssikkerheten, og den har i tillegg mindre negative virkninger for nærmiljø og naturmangfold. Denne løsningen faller derfor inn under Stortingets retningslinjer for bruk av kabel der kabel gir en «vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning». 

- Det er gledelig at konsesjon er gitt og vi kan starte detaljprosjektering. Dette prosjektet vil koble sammen vårt 132 kV nett med Statnetts nye stasjon på Fagrafjell og er en viktig brikke i oppgraderingen av strømnettet i regionen, sier prosjektleder Torbjørn Grødem i Lnett. 

Høringsinnspill har i hovedsak dreid seg om ønske om kabling av deler av forbindelsene, kryssing av eksisterende kraftledning, hensyn til kulturminner og naturmangfold, visuelle virkninger av luftledning, virkninger for landbruk, skogbruk og friluftsliv, og planer om annen infrastruktur som veiforbindelse og jernbane. 

Alle berørte grunneiere vil få tilsendt informasjon i posten om vedtaket samt klagefrist som er 19. mai. I tillegg har NVE sendt ut informasjon på epost til de som har gitt innspill i løpet av prosessen. Du finner anleggskonsesjon, bakgrunn for vedtak, samt kart på NVE sine nettsider. Samme informasjon finnes også på prosjektsiden under menypunktene "Konsesjon og søknad" og "Kart".

Brev til grunneiere, rettighetshavere, naboer og gjenboere fra NVE  (PDF, 266KB)  og Lnett  (PDF, 132KB)  om konsesjonsvedtaket er publisert under menypunktet "Andre dokumenter" på prosjektsiden.  

Det skal nå utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) og denne skal godkjennes av NVE før byggestart. Formålet med en MTA-planen er å gi en detaljert beskrivelse av anleggsarbeidene og ivareta hensynet til miljø i anleggsperioden. I konsesjonsvedtaket har NVE nevnt flere punkter som skal omtales og vurderes i MTA-planen. 

Etter at Stokkeland transformatorstasjon er revet og det nye 132kV anlegg er satt i drift vil det ikke lenger være behov for to 50kV-luftledninger mellom Stokkeland og Vagle. Lnett vil vurdere hvilken luftledning det er mest aktuelt å beholde og søke konsesjon til fjerning av en av disse.