Kraftlinjer ut fra Vagle transformatorstasjon til høyre i bildet over grønn beitemark og skog i venstre del av bildet.

Fagrafjell - Vagle - Stokkeland

Lnett har søkt konsesjon for å få bygge nye kraftlinjer mellom ny transformatorstasjon på Fagrafjell, Vagle transformatorstasjon og eksisterende linjer ved Stokkeland i Sandnes kommune. Det er også søkt om oppgradering av Vagle transformatorstasjon.

Statnett bygger ny transformatorstasjon på Fagrafjell ved grensen mellom kommunene Sandnes og Time, samt ny kraftlinje mellom Lysebotn og denne nye transformatorstasjonen. Lnett skal koble regionalnettet til dette nye knutepunktet for strøm.
 
Lnett planlegger derfor å bygge to nye kraftlinjer mellom Fagrafjell, Vagle transformatorstasjon og videre mot Stokkeland. De to nye kraftlinjene planlegges som 132 kV-linjer, mens dagens overordnede strømnett er bygget som 50 kV. Til grunn for planleggingen ligger Stortingsmelding 14 (2011-2012) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet». Stortingsmeldingen forteller at strømnettet på dette spenningsnivå i hovedsak skal planlegges som luftledning. 

I tillegg til nye strømlinjer er det også søkt om å utvide Vagle transformatorstasjon mot vest. Dette gjøres for å få plass til to nye transformatorer og nytt koblingsanlegg for 132 kV.

Det er krevende å finne traséer for nye forbindelser i dette området på grunn av eksisterende og planlagt infrastruktur, deriblant ny tverrforbindelse mellom fylkesvei 505 og E39, omlegging av Statnett sine strømforbindelser og ny strømforbindelse til Jærnettet.


Kraftledning og utvidet Vagle transformatorstasjon er estimert ferdigstilt samtidig med at Fagrafjell transformatorstasjon settes i drift (Statnett estimerer drift i 2023). 

Statnett har sendt melding om ny kraftledning mellom Fagrafjell transformatorstasjon og Bærheim transformatorstasjon på Forus.

Dette har skjedd:

  • I prosjektet Håland-Tjøtta-Vagle har endrings- og tilleggssøknad vært på høring 1. halvår 2021 - kraftledning går til Vagle transformatorstasjon i stedet for til Fagrafjell
  • Høst 2018: Arkeologiske registreringer
  • August 2018: Frist for å komme med høringsinnspill
  • Mai 2018: Konsesjonssøknad sendt NVE
  • Mars 2018: Lyse Elnett (nå Lnett) arrangerte åpent informasjonsmøte 
Fagrafjell-Stokkeland

Fakta

SandnesTime
2024
NVE behandler konsesjonssøknad

Kontaktpersoner

Andreas Janson Grunneierkontakt
408 73 870
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Torbjørn Grødem Prosjektleder konsesjonsprosess
Se e-postadresse