Fagrafjell - Vagle - Stokkeland

Lnett har fått konsesjon for å få bygge nye kraftledninger mellom ny transformatorstasjon på Fagrafjell, Vagle transformatorstasjon og eksisterende kraftledninger ved Stokkeland i Sandnes kommune. Vi har også fått konsesjon for oppgradering og utvidelse av Vagle transformatorstasjon.

Statnett har satt i drift ny transformatorstasjon på Fagrafjell ved grensen mellom kommunene Sandnes og Time, samt ny kraftlinje mellom Lysebotn og stasjonen. Lnett skal koble regionalnettet til i Fagrafjell.
 
Lnett har fått konsesjon til å bygge to nye kraftledninger mellom Fagrafjell, Vagle transformatorstasjon og videre mot Stokkeland. De to nye kraftledningene bygges som 132 kV-linjer, mens dagens overordnede strømnett er bygget som 50 kV. Til grunn for prosjektet ligger Stortingsmelding 14 (2011-2012) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet». Stortingsmeldingen forteller at strømnettet på dette spenningsnivå i hovedsak skal planlegges som luftledning. 

I tillegg til nye kraftledninger pågår det også arbeid med å utvide Vagle transformatorstasjon mot vest. Dette gjøres for å få plass til nye transformatorer og nytt koblingsanlegg for 132 kV.

Det er krevende å finne traséer for nye forbindelser i dette området på grunn av eksisterende og planlagt infrastruktur, deriblant ny tverrforbindelse mellom fylkesvei 505 og E39, omlegging av Statnett sine strømforbindelser og ny strømforbindelse til Jærnettet.


Framdrift:

 • Kraftledning og utvidet Vagle transformatorstasjon er estimert ferdig i 2024. 


Statnett har sendt melding om ny kraftledning mellom Fagrafjell transformatorstasjon og Bærheim transformatorstasjon på Forus.

Dette har skjedd:

 • Siste halvår 2023: To nye transformatorer levert og satt inn
 • Høst 2023: Skog ble hogget og linjetrasé klargjort for byggestart
 • Juni 2023: Statnett har driftsatt Fagrafjell transformatorstasjon.
 • Bygging av Vagle transformatorstasjon startet i april 2023
 • 12. Desember 2022:  Endelig konsesjon fra OED på strekningen Fagrafjell-Vagle, da klage ble avvist. Prosjektet inkluderer koordinert riving av Stokkeland sammen med Statnett.
 • Oktober 2022: Endelig anleggskonsesjon
 • April 2022: Konsesjon gitt
 • I prosjektet Håland-Tjøtta-Vagle har endrings- og tilleggssøknad vært på høring 1. halvår 2021 - kraftledning går til Vagle transformatorstasjon i stedet for til Fagrafjell
 • Høst 2018: Arkeologiske registreringer
 • August 2018: Frist for å komme med høringsinnspill
 • Mai 2018: Konsesjonssøknad sendt NVE
 • Mars 2018: Lyse Elnett (nå Lnett) arrangerte åpent informasjonsmøte 
Fagrafjell-Stokkeland

Fakta

SandnesTime
2024
Utbygging

Kontaktpersoner

Andreas Fosså Grunneierkontakt
970 13 736
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Jan Terje Larsen Prosjektleder utbygging stasjon
93488624
Se e-postadresse