Kraftledningene bygges som luftlinje mellom Fagrafjell transformatorstasjon og Vagle transformatorstasjon, og som jordkabel mellom Vagle og Stokkeland i henhold til konsesjon som er gitt. Arbeidet med å lage fundamenter for strømmaster og reising av master pågår nå og fram til tidlig høst 2024. Etter hvert starter også arbeidet med å strekke liner mellom mastene. 

Tilpasninger til terreng
Fundament til strømmaster kan være massive, men det meste er under bakken og lite synlig.Det er gjort tilpasninger av plassering av master for å redusere mastehøyde med tanke på visuelle virkninger. Mastehøyden vil være mellom 14-28 meter til tverrstag (travers). Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har, som et avbøtende tiltak, stilt krav om at kraftledningen skal bygges med master i mørk grønn farge gjennom skogen ved Rabnafjellet. 

Det skal legges jordkabel mellom Vagle transformatorstasjon og Stokkeland. Det er laget anleggsvei for kabelgrøft, og graving av selve grøften starter snart. Bredden av grøft og anleggsvei, samt eventuell mellomlagring av masser vil være 10 - 30 meter. 

Mens arbeidet pågår kan folk oppleve at områder kan være midlertidig avsperret, avhengig av hvilken aktivitet som pågår. Dette gjøres for å ivareta sikkerheten. 

Utvidelse av Vagle pågår
Rød heisekran foran nye transformatornisjer på Vagle transformatorstasjonPå Vagle transformatorstasjon er det full drift mens stasjonen utvides på vestsiden. Utvidelsen vil gi plass til nye transformatorer og et nytt koblingsanlegg. Etter at arbeidet er gjort vil det være fire transformatorer i stasjonen. To av transformatorene er allerede levert. 

Nå starter snart neste fase hvor det elektriske anlegget skal installeres i stasjonen. Det vil bli benyttet et mer miljøvennlig 132 kV bryteranlegg i stasjonen etter at teknologien nå er kommet så langt at den tilfredsstiller våre tekniske krav til anlegget.

Målsetningen vår er å være ferdige med byggearbeidene, både med den nye forbindelsen og utvidelsene i Vagle stasjon, før neste vinter. Når utbyggingsprosjektet er ferdig, skal transformatorstasjonen Stokkeland fases ut og rives.  

På prosjektsiden kan du lese mer om arbeidet som pågår.