Miljø-, transport og anleggsplanen (MTA) beskriver hvordan ledningene og kablene skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA-planen konkretiserer hvordan Lnett skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis. Denne planen beskriver også hvordan transport i forbindelse med byggearbeidet skal foregå.

Høringsfrist 17. mars
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, ber om eventuelle innspill til anleggets utforming og hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres sendes på en av følgende måter:

  • e-post til uttalelse@nve.no med emnefelt merket "Høringsuttalelse og saksnummer 202212978". Det er en fordel at navn og organisasjonsnummer oppgis i eposten dersom innsender er en virksomhet. 
  • Brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

I forbindelse med planleggingen av prosjektet har det vært gjort grundige vurderinger og utredninger. Alle grunn- og rettighetshavere har fått anledning til å gi høringsinnspill til søknaden om konsesjon som endelig vedtatt etter klagebehandling 12. desember 2022. 

MTA-planen utarbeides i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere. Dersom det er forhold ved berørte eiendommer som ikke er vurdert tidligere og som er av betydning for anleggsgjennomføringen ber vi deg sende innspill. Du kan også kontakte grunneierkontakt, slik at vi blir gjort oppmerksom på dette. Det kan for eksempel være informasjon om annen planlagt anleggsvirksomhet, spesielle grunnforhold eller annen nyttig informasjon. 

MTA-planen er publisert på NVE sin prosjektside samt på prosjektsiden til Lnett under mappen "konsesjon og søknader".