Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, ga konsesjon til utvidelse av Vagle transformatorstasjon 19. april 2022. Lnett har i ettertid signert avtale om tilknytning av en ny kraftkrevende aktør. Det vil utløse behov for økt kapasitet i stasjonen fra 2026. Estimerte kostnader med utvidelsen er 93 millioner kroner, som for en stor del dekkes av den nye kunden.

Dermed søkte Lnett 1. juli 2022 om konsesjon til ytterligere utvidelse av Vagle transformatorstasjon i Sandes kommune. Tillatelse til å bygge to nye transformatornisjer på stasjonstomten ble gitt 13. oktober 2022. Du finner den siste anleggskonsesjon, bakgrunn for vedtak, samt kart på NVE sine nettsider. Samme informasjon finnes også på prosjektsiden under menypunktene "Konsesjon og søknad" og "Kart".

Det har ikke kommet klage til Olje- og energidepartementet innen fristen på tre uker (dvs innen 3. november). Det betyr at konsesjonen er gjeldende.