NVE mottok klage på konsesjonsvedtak for strekningen Fagrafjell-Vagle. NVE kan ikke se at det i klagen er kommet frem nye opplysninger som gir grunnlag for å endre deres vedtak av 19. april 2022. Klagen oversendes derfor Olje- og energidepartementet, OED, til endelig avgjørelse i henhold til forvaltningsloven § 33.

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har gitt konsesjon til å bygge nye 132 kV kraftledninger mellom Fagrafjell – Vagle – Stokkeland. Det nye anlegget på Vagle skal kobles med Statnetts nye stasjon på Fagrafjell og vil bidra til økt forsyningssikkerhet på Nord-Jæren. Prosjektet inkluderer også utvidelse av Vagle transformatorstasjon og riving av Stokkeland transformatorstasjon i samarbeid med Statnett.