Lnett har fått tillatelse til å bygge nytt innendørs koblingsanlegg, kontrollanlegg samt to transformatorer på samme tomt.
- Det er svært gledelig at det nå er gitt konsesjon for bygging av ny transformatorstasjon på Krossberg. Eksisterende stasjon er gammel og må oppgraderes, og i tillegg er det kunder som etterspør mer strøm for å redusere klimautslipp, utvide virksomheten eller etablere ny virksomhet, sier administrerende direktør i Lnett, Trond Winther.

- Dette er en viktig milepæl. Krossberg transformatorstasjon vil sikre strømforsyning til husholdningene og åpne for vekst og etableringer i næringslivet på Nord-Jæren. Vi ser fram til å komme i gang med byggingen i løpet av året når alle tillatelser er på plass, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett i en pressemelding fra selskapet.

Statnett har også fått tillatelse til å rive deler av Stølaheia transformatorstasjon, samt å legge to eksisterende luftledninger nord for stasjonen som kabel i bakken. Det skal utarbeides en detaljplan som beskriver hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres.

Stort behov
Det er flere kunder som har kontaktet Lnett for å få tilknytning til strømnettet i dette området, og som må vente på at nytt strømnett skal bygges ut og settes i drift. Den undersjøiske tunnelen Rogfast, som er under bygging, er en av dem som trenger strøm. De trenger strøm til pumper, ventilasjonsanlegg og styringsanlegg i tunnelen.

Statnett drifter og bygger transmisjonsnettet, mens Lnett har ansvaret for regionalnettet i Sør-Rogaland. Det må være ledig kapasitet i begge deler av strømnettet for at næringskunder skal kunne knytte seg til. Lnett har søkt om konsesjon for ny 132 kV kraftledning nordover fra Krossberg transformatorstasjon til Harestad og Nordbø på Rennesøy, samt nye transformatorstasjoner på Harestad og Nordbø. Dette prosjektet må også på plass for å gi strøm til kunder som ønsker tilknytning i dette området.

Opprinnelig søkte Statnettt om å bygge ny transformatorstasjon i Tingbøskogen med et åpent, luftisolert anlegg. Slike anlegg krever større arealer. Etter innspill og innsigelser i konsesjonsbehandlingen, har Statnett utredet et alternativ med utvidelse av dagens Stølaheia stasjon ved bruk av et gassisolert anlegg (GIS) som er mindre arealkrevende.

- Mange benyttet seg av muligheten til å komme med høringsinnspill. Det er viktig med dialog med de som blir berørt, slik at vi finner de beste løsningene, sier Vardheim. - Mer miljøvennlig teknologi blir snart tilgjengelig. Det gir oss muligheten til å utvide eksisterende stasjon med gassisolert løsning uten å bruke klimagassen SF6.

Planer videre i regionalnettet
Lnett bygger nå mer strømnett de neste 10-15 årene enn vi har gjort de forrige 100 år. 50 prosent av energiforbruket er fortsatt fossilt, og for å redusere klimautslipp er det viktig at energiomstillingen fortsetter. Strømnettet er grunnmuren som må være på plass for å få til denne energiomstillingen.

Dagens Stølaheia stasjon ved Stokkavatnet ble bygget på midten av 1980-tallet, og nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. Det samme gjelder for store deler av overordnet strømnett.

I tilknytning til dette prosjektet (nye Krossberg stasjon), så planlegger Lnett derfor nye kraftledninger mellom nye Krossberg transformatorstasjon, Harestad i Randaberg og Nordbø på Rennesøy, samt nye kraftledninger mellom nye Krossberg transformatorstasjon og Ullandhaug. I tillegg er det behov for nye transformatorstasjoner på Harestad i Randaberg, Nordbø på Rennesøy samt Solborg og Madla i Stavanger.

Det arbeides for tiden med tilleggsutredninger i prosjektet Krossberg–Harestad–Nordbø. Her har kommunene Stavanger og Randaberg også inngått avtale med Lnett om utredning av jordkabel. I de andre prosjektene jobbes det med å utarbeide konsesjonssøknader.

Vedtaket er publisert på Statnett sin prosjektside