Lnett, Stavanger og Randaberg kommuner sendte et felles brev til NVE for å spør om det er delstrekninger der unntaksbestemmelsene for kabel kan komme til anvendelse. Dette spørsmålet har kommet opp i forbindelse med tilleggsutredningen til konsesjonsbehandlingen av 132 kV kraftledningene mellom Krossberg-Harestad-Nordbø

«NVE kan ikke på bakgrunn av gjennomførte utredninger og høring av søknaden se at det er delstrekninger som per i dag utpeker seg som unntakstilfeller etter gjeldende retningslinjer for kabel som alternativ til luftledning og tidligere praksis i tilsvarende saker. 
Dersom unntaksbestemmelsen om ekstern finansiering skal komme til anvendelse, forutsetter det blant annet at det inngås finansieringsavtale mellom Lnett og nyttehavere før tiltaket kan gis konsesjon med den løsningen nyttehaver ønsker.»

Les hele brevet fra Lnett (PDF (407KB)) og svaret fra NVE (PDF (63KB))

Lnett gjennomfører teknisk-økonomisk vurdering av kabel der NVE krever det. I dette prosjektet har NVE ikke bedt Lnett om å vurdere å søke på kabel Krossberg-Harestad, over Bru, Mosterøy eller Rennesøy.

Ettersom det kom flere høringsinnspill om bruk av jordkabel på Mosterøy og Rennesøy har Lnett foreslått å benytte tidligere utarbeidede rapporter som underlag for å gjøre en teknisk-økonomisk vurdering av jordkabel på Bru, Mosterøy og Rennesøy også.

Lnett har avholdt en presentasjon for Kommunalutvalget i Stavanger kommune angående finansiering av jordkabel den 18. april. Dersom kommunen ønsker at det skal søkes om kabel på deler av strekningen betyr det at kommunen må ta initiativ til dette og finansiere merkostnaden.