NVE, har startet behandling av saken og har opplyst at de vil sende søknaden på offentlig høring så snart saksbehandlerkapasiteten tillater det. 

I høringsperioden vil det avholdes informasjonsmøter med kommunene, åpne folkemøter samt åpne kontordager. NVE oppgir ikke forventet dato for høringen, men opplyser at de håper på en avklaring rundt smittesituasjonen om det er forsvarlig å gjennomføre fysiske informasjonsmøter om saken. 

Så snart NVE legger ut søknaden på offentlig høring vil de oppgi frist for å komme med innspill. Det gir alle interesserte parter mulighet til å bruke mer tid på å gå gjennom konsesjonssøknaden samt konsekvensutredning og fagrapporter. Disse er publisert på NVE- og prosjektets nettside (www.l-nett.no/Randaberg-Rennesoy/).  

Omsøkte tiltak
Lnett søker konsesjon til å bygge to nye 132 kV kraftledninger på samme masterekke fra ny transformatorstasjon nær Store Stokkavatn i Stavanger til ny Harestad transformatorstasjon i Randaberg. Fra Harestad til Rennesøy søkes det om en kraftledning. I tillegg søkes det om ny transformatorstasjon på Harestad og på Nordbø. Det er søkt om to alternative plasseringer for begge transformatorstasjonene. For Nordbø er dette gjort etter innspill fra grunneiere og naboer. 

Berørte grunneiere får informasjon tilsendt
Når søknaden blir lagt ut på offentlig høring vil berørte grunneiere bli tilskrevet. Det gjelder alle grunneiere som er 100 meter eller nærmere omsøkte kraftledninger og transformatorstasjoner. Det gjelder også grunneiere som er 10 meter eller nærmere fra omsøkt riggområde eller anleggsvei. 

Vil styrke strømforsyningen
Det er behov for å bygge ut strømnettet der forbruket øker mest. Planen er at nye kraftledninger og stasjoner skal være på drift i 2026. Det vil gjøre det mulig å knytte til større kunder i Randaberg og på Rennesøy som det ikke er mulig å knytte til i dag på grunn av mangel på kapasitet i eksisterende strømnett.