Flyfoto av eksisterende transformatorstasjon på Randaberg med grønne jordbruksområder rundt.

Randaberg - Rennesøy

Kraftig vekst i behov for strøm, samt alder på anlegg gjør at det må bygges nye transformatorstasjoner i Randaberg og på Rennesøy. I tillegg er det behov for nye kraftledninger fra Stavanger, via Harestad til Rennesøy.

De siste tjue årene har effektbehovet i Randaberg og på Rennesøy økt kraftig fra ca 25 MW til 40 MW som høyeste forbruk vinteren 2018. Det er ventet at veksten i effektbehov fortsetter å stige i årene framover. I tillegg tilsier alderen på anleggene at det er behov for tiltak. For å sikre god og stabil strømforsyning må strømnettet oppgraderes. Det er laget en prognose for effektbehov som viser at behovet vil kunne doble seg fra i dag og fram mot 2050-2060.
 
Transformatorstasjoner
Randaberg transformatorstasjon ble bygd i 1953 og modernisert i 1982. Det blir sett på flere mulige plasseringer av en ny transformatorstasjon i området mellom Harestad og Mekjarvik. 
Nordbø transformatorstasjon ble satt i drift 1983. Dette er en mindre transformatorstasjon der vi ser at ledig kapasitet i stasjonen stadig minsker, og det er behov for ny stasjon.
Statnett planlegger også ny transformatorstasjon (Krossberg) i nærheten av eksisterende Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger. 
 
Ny 132 kV kraftledning
I dag går det en dobbel 50 kV-linje mellom Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger og Randaberg transformatorstasjon. Fra Randaberg transformatorstasjon går det en enkel forbindelse videre til Nordbø transformatorstasjon på Rennesøy.
 
I prosjektet planlegges det to nye kraftledninger på samme masterekke fra nye Krossberg transformatorstasjon til ny transformatorstasjon i Randaberg. Videre planlegges en enkelt forbindelse fra stasjonen i Randaberg i sjøkabel mot Nordbø på Rennesøy. Dagens kraftlinjer må beholdes inntil videre.
 
Til grunn for planleggingen ligger Stortingsmelding 14 (2011-2012) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet». Stortingsmeldingen forteller at strømnettet på dette spenningsnivå i hovedsak skal planlegges som luftlinje. 
 
Vi prøver å hensynta ulike forhold når vi ser på mulige traséer for nye kraftlinjer. Blant annet prøver vi å legge traséene utenfor nåværende og fremtidige utbyggings- og boligområder, samt verneområder og større kulturminneflater. Ved detaljprosjektering prøver vi å redusere ulemper for landbruksdrift når mastepunkter plasseres. I prosjekter av denne størrelse vil det imidlertid ikke være mulig å unngå alle ulemper for omgivelsene.

Framdrift:

 • Lnett utfører tilleggsutredninger (krav fra NVE) og forbereder kabelutredninger. Tilleggssøknad planlegges sendt NVE siste halvår 2024

Status i prosjektet:

 • Desember 2023: Stavanger og Randaberg kommuner signerer avtale om utredning av jordkabel
 • Oktober 2023: Statnett sender andre tilleggssøknad for Krossberg etter at NVE har bedt om tilleggsutredninger
 • Mars 2023: Statnett sender tilleggssøknad for Krossberg transformatorstasjon, hvor de søker om alternativ lokalisering på eksisterende stasjonstomt
 • Mars 2023: NVE ber om tilleggsutredninger i prosjektet
 • Desember 2021: Konsesjonssøknad sendt til NVE 
 • Statnett sin konsesjonssøknad for ny Krossberg transformatorstasjon på høring høsten 2021.Tilleggsutredninger pålagt av NVE. 
 • Juli 2021: Statnett har sendt konsesjonssøknad for nye Krossberg transformatorstasjon
 • August 2019: Vedtak om utredningsprogram fra NVE 
 • Mars 2019: Åpent informasjonsøte i Randaberg
 • Januar 2019: Melding med utredningsprogram lagt ut på høring
Kart med punkter og streker for å illustrere linje og stasjoner

Fakta

RandabergStavanger
2028
Tilleggsutredning utarbeides

Kontaktpersoner

Tommy Gausel Grunneierkontakt
917 84 172
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Inge Lunde Prosjektleder
934 88 843
Se e-postadresse