fotovisualisering
Fotovisualisering av alt 1.0 sør for Bryne

Håland - Tjøtta - Vagle

Lnett har omsøkt en ny 132 kV kraftledning fra Håland transformatorstasjon sørøst for Bryne til Vagle transformatorstasjon i Sandnes. I tillegg søkes det om ny transformatorstasjon for KE Nett sitt distribusjonsnett på Tjøtta. Lnett kommer ikke til å ha uttak for distribusjonsnett fra denne. Kraftledningen og stasjonene er en del av tidligere meldte Jærnettprosjektet.

Lnett har søkt konsesjon for bygging av ny 132 kV kraftledning mellom Håland, Tjøtta og Vagle transformatorstasjoner. Det er også søkt om konsesjon for bygging ny Hatteland transformatorstasjon. Melding med forslag til utredningsprogram for oppgradering  av strømnettet mellom Vagle i Sandnes og Opstad i Hå var på offentlig høring i 2016. Kraftledningen mellom Håland, Tjøtta, Hatteland og Vagle er en del av denne meldingen.

Det er KE nett som vil bygge Tjøtta transformatorstasjon, og denne skal brukes i det lokale distribusjonsnettet. Dette er ikke lengre en del av Lnett sin konsesjonssøknad. 

Et økende effektuttak på Sør-Jæren, samt behov for reinvesteringer i eksisterende nett som følge av alder, medfører at det er nødvendig med tiltak for å sikre fremtidig strømforsyning og forsyningssikkerhet til området.

Det er søkt om å bygge kraftledningen som luftledning fra Håland, via Tjøtta til Vagle transformatorstasjon, i henhold til nasjonale føringer. Med bakgrunn i innspill som er kommet inn i prosessen er det tilleggssøkt flere traséalternativer i området ved Re, og det er gjort nye systemmessige vurderinger som gjør at kraftledningen nå vil tas til Vagle transformatorstajon. Siste del av traséen  til Fagrafjell transformatorstasjon blir med det trukket.

Framdrift

 • NVE behandler tillegg- og endringssøknaden. 

Dette har skjedd:

 • NVE gjennomførte befaring i forbindelse med høring av tillegg- og endringssøknad 
 • Tillegg- og endringssøknad sendt til NVE juni 2023, og inkluderer alternativ med jordkabel i Klepp og Tjøtta stasjon som KE Nett planlegger.
 • Klepp kommune har besluttet å dekke merkostand ved jordkabel, mars 2023.
 • Lnett har oversendt en rapport om bruk av jordkabel på en delstrekning på ca. 6,5 km til Klepp kommune. Den uavhengige rapporten ble utarbeidet av Sweco, okt 2022
 • Endrings- og tilleggssøknad på høring 1. halvår 2021
 • NVE sendte brev med krav om tilleggsutredninger, nov. 2020
 • Arkeologiske registreringer høst 2020
 • Høringsfrist for innspill til konsesjonssøknad 28. feb 2020 
 • Åpent møte om konsesjonssøknad 22. jan 2020
 • Undersøkelser til fagrapporter utført, høst 2016 og høst 2017
 • Utredningsprogram fastsatt av NVE 19. desember 2016
 • Grunnundersøkelser av mulige stasjonstomter, høst 2016 
 • Åpne møter i forbindelse med høring av melding for Jærnettet, september 2016
 • Melding om Jærnettet sendt til NVE, juli 2016
 • Åpne møter og kontordager om Jærnettet april - juni 2016
 • Laserscanning og befaring for å se på alternative traséer i 2015
 • Oppstart av prosjekt for oppgradering av Jærnettet i 2014. 

  1 Kart tilleggssøknad juni 2023
  2 Kart vist på grunneiermøte om jordkabel 29.03.22
  3 Kart endrings- og tilleggssøknad 2021
  4 Kart søknad des 2019
  Grønt kart som viser hvor i regionen utbyggingsprosjektet er lokalisert

  Fakta

  KleppSandnesTime
  2027
  NVE behandler konsesjonssøknad

  Kontaktpersoner

  Andreas Fosså Grunneierkontakt
  970 13 736
  Se e-postadresse

  Kontaktpersoner

  Inge Lunde Prosjektleder
  934 88 843
  Se e-postadresse