fotovisualisering
Fotovisualisering av alt 1.0 sør for Bryne

Håland - Tjøtta - Vagle

Lnett har omsøkt en ny 132 kV kraftledning fra Håland transformatorstasjon sørøst for Bryne til Vagle transformatorstasjon i Sandnes. I tillegg søkes det om ny transformatorstasjon på Tjøtta og på Hatteland. Kraftledningen og stasjonene er en del av tidligere meldte Jærnettprosjektet.

Lnett har søkt konsesjon for bygging av ny 132 kV kraftledning mellom Håland, Tjøtta og Vagle transformatorstasjoner. Det er også søkt om konsesjon for bygging av ny Tjøtta transformatorstajon, samt plassering av ny Hatteland transformatorstasjon. Melding med forslag til utredningsprogram for oppgradering  av strømnettet mellom Vagle i Sandnes og Opstad i Hå var på offentlig høring i 2016. Kraftledningen mellom Håland, Tjøtta, Hatteland og Vagle er en del av denne meldingen.

Et økende effektuttak på Sør-Jæren, samt behov for reinvesteringer i eksisterende nett som følge av alder, medfører at det er nødvendig med tiltak for å sikre fremtidig strømforsyning og forsyningssikkerhet til området.

Det er søkt om å bygge kraftledningen som luftledning fra Håland, via Tjøtta til Vagle transformatorstasjon, i henhold til nasjonale føringer. Med bakgrunn i innspill som er kommet inn i prosessen er det tilleggssøkt flere traséalternativer i området ved Re, og det er gjort nye systemmessige vurderinger som gjør at kraftledningen nå vil tas til Vagle transformatorstajon. Siste del av traséen  til Fagrafjell transformatorstasjon blir med det trukket.

Endrings- og tilleggssøknad på høring 1. halvår 2021

Dette har skjedd:
NVE sendte brev med krav om tilleggsutredninger, nov. 2020
Arkeologiske registreringer høst 2020
Høringsfrist for innspill til konsesjonssøknad 28. feb 2020 
Åpent møte om konsesjonssøknad 22. jan 2020
Undersøkelser til fagrapporter utført, høst 2016 og høst 2017
Utredningsprogram fastsatt av NVE 19. desember 2016
Grunnundersøkelser av mulige stasjonstomter, høst 2016 
Åpne møter i forbindelse med høring av melding for Jærnettet, september 2016
Melding om Jærnettet sendt til NVE, juli 2016
Åpne møter og kontordager om Jærnettet april - juni 2016
Laserscanning og befaring for å se på alternative traséer i 2015
Oppstart av prosjekt for oppgradering av Jærnettet i 2014. 

Kart med strek mellom Håland og Fagrafjell

Fakta

KleppSandnesTime
2026
NVE behandler konsesjonssøknad

Kontaktpersoner

Andreas Janson Grunneierkontakt, grunnerverv
408 73 870
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Inge Lunde Prosjektleder
93488843
Se e-postadresse