fotovisualisering
Fotovisualisering av alt 1.0 sør for Bryne

Håland - Tjøtta - Vagle

Lnett har omsøkt en ny 132 kV kraftledning fra Håland transformatorstasjon sørøst for Bryne til Vagle transformatorstasjon i Sandnes. I tillegg søkes det om ny transformatorstasjon på Hatteland. Kraftledningen og stasjonene er en del av tidligere meldte Jærnettprosjektet.

Lnett har søkt konsesjon for bygging av ny 132 kV kraftledning mellom Håland, Tjøtta og Vagle transformatorstasjoner. Det er også søkt om konsesjon for bygging ny Hatteland transformatorstasjon. Melding med forslag til utredningsprogram for oppgradering  av strømnettet mellom Vagle i Sandnes og Opstad i Hå var på offentlig høring i 2016. Kraftledningen mellom Håland, Tjøtta, Hatteland og Vagle er en del av denne meldingen.

Det er KE nett som vil bygge Tjøtta transformatorstasjon, og denne skal brukes i det lokale distribusjonsnettet. Dette er ikke lengre en del av Lnett sin konsesjonssøknad. 

Et økende effektuttak på Sør-Jæren, samt behov for reinvesteringer i eksisterende nett som følge av alder, medfører at det er nødvendig med tiltak for å sikre fremtidig strømforsyning og forsyningssikkerhet til området.

Det er søkt om å bygge kraftledningen som luftledning fra Håland, via Tjøtta til Vagle transformatorstasjon, i henhold til nasjonale føringer. Med bakgrunn i innspill som er kommet inn i prosessen er det tilleggssøkt flere traséalternativer i området ved Re, og det er gjort nye systemmessige vurderinger som gjør at kraftledningen nå vil tas til Vagle transformatorstajon. Siste del av traséen  til Fagrafjell transformatorstasjon blir med det trukket.

Tillegg- og endringssøknad under utarbeidelse, plan for innsending juni 2023. 

Lnett venter tilbakemeldinger fra KE Nett og saksbehandling i Klepp kommune før tillegg- og endringssøknad kan sendes. 

Dette har skjedd:

 • Lnett har oversendt en rapport om bruk av jordkabel på en delstrekning på ca. 6,5 km til Klepp kommune. Den uavhengige rapporten ble utarbeidet av Sweco, okt 2022
 • Endrings- og tilleggssøknad på høring 1. halvår 2021
 • NVE sendte brev med krav om tilleggsutredninger, nov. 2020
 • Arkeologiske registreringer høst 2020
 • Høringsfrist for innspill til konsesjonssøknad 28. feb 2020 
 • Åpent møte om konsesjonssøknad 22. jan 2020
 • Undersøkelser til fagrapporter utført, høst 2016 og høst 2017
 • Utredningsprogram fastsatt av NVE 19. desember 2016
 • Grunnundersøkelser av mulige stasjonstomter, høst 2016 
 • Åpne møter i forbindelse med høring av melding for Jærnettet, september 2016
 • Melding om Jærnettet sendt til NVE, juli 2016
 • Åpne møter og kontordager om Jærnettet april - juni 2016
 • Laserscanning og befaring for å se på alternative traséer i 2015
 • Oppstart av prosjekt for oppgradering av Jærnettet i 2014. 

Kart med strek mellom Håland og Fagrafjell

Fakta

KleppSandnesTime
2026
NVE behandler konsesjonssøknad

Kontaktpersoner

Johannes Helgesen Grunneierkontakt
480 00 292
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Inge Lunde Prosjektleder
93488843
Se e-postadresse