Det er Rogaland fylkeskommune, ved seksjon for kulturarv, som gjennomfører de arkeologiske registreringene. Dette arbeidet skjer parallelt med NVEs behandling av konsesjonssøknaden.

Registreringene blir gjennomført på ulike måter. Det blir gjort ved maskinell søkesjakting i områder med dyrka mark. Da blir det laget 3-4 meter brede sjakter med maskin med ca 12 m mellomrom over det som kan bli anleggsområde. Det graves ned til fast bakke /undergrunn, som oftest vil det si 30-40 cm. I enkelte tilfeller kan det være behov for å gå dypere, for eksempel ved påfylte masser og eldre dyrkingsjord under dagens matjord. Sjaktene blir lagt igjen når undersøkelsen er ferdig.

Prøvestikking blir utført ved å grave 50x50 cm hull ned i bakken, så dypt de kommer. Massen blir såldet for å lete etter steinalderartefakter. Deretter blir prøvestikkene fylt igjen.
Overflateregistrering skjer ved at det søkes etter synlige kulturminner på markoverflaten, både automatisk freda og nyere tids kulturminner.

Dersom du er grunneier/forpakter og ønsker befaring i felt på oppstartsdagen eller mer informasjon om de arkeologiske registreringene, så ta kontakt med grunneierkontakt i prosjektet på andreas.fossa@l-nett.no eller tlf 970 13 736.