Lnett og KE Nett har nå sendt ny tilleggssøknad til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Søknaden er sendt på bakgrunn av krav om tilleggsutredninger fra NVE hvor vi er bedt om å vurdere flere alternative traséer samt stasjonsplasseringer. I tillegg har Klepp kommune fattet vedtak om finansiering av jordkabel som er inkludert i søknaden.

Høringsfrist, informasjon om befaring samt åpen kontordag
Innspill til søknaden må sendes til NVE innen fristen 1. oktober. Følg denne linken for å komme til NVEs hjemmeside for saken der du finner informasjon om hvordan du sender innspill.

NVE vil arrangere befaring i områdene de omsøkte anleggene kan bli bygget i den 30. august. Program for befaringen vil bli lagt ut på NVEs hjemmeside for saken uken før befaringen.

KE Nett og Lnett vil sammen arrangere åpen kontordag ved lokalene til NIBIO Særheim, Postvegen 213, 6. september kl. 12:00-20:00. Her kan de som ønsker møte opp for å stille spørsmål og få bistand til å sende inn høringsuttalelse til søknaden. Ingen påmelding er nødvendig.

Oppsummering av innholdet i tilleggssøknaden
Det er sendt en konsesjonssøknad i 2019, samt en tillegg- og endringsøknad i 2021 for prosjektet. De delene av søknaden som det nå omsøkes nye alternativer eller endringer på, av Lnett og KE Nett, er listet opp under:

  • Ny alternativ plassering av Tjøtta transformatorstasjon
  • Endringer på tidligere omsøkte traséer ved Re i Time kommune
  • Alternativ luftledningstrasé ved Tjøtta transformatorstasjon
  • Jordkabel på en ca. 6 km lang delstrekning i Klepp kommune
  • Riving av eksisterende 50 kV luftledning Hatteland-Tu-Holen samt Tu transformatorstasjon i Klepp og Time kommuner

Søknaden finner du ved å følge denne linken og kartvedlegg finnes ved å trykke her.
Kart som viser aktuelle plassering av Tjøtta transformatorstasjon og visualiseringer er publisert her.

Ny alternativ plassering av Tjøtta transformatorstasjon
På bakgrunn av dialog med berørte grunneiere, samt naboer i området, tilleggssøker KE Nett en ny alternativ plassering av Tjøtta transformatorstasjon (alternativ 5). Det nye alternativet omsøkes i tillegg til alternativ 3 uten at det er gjort en prioritering mellom de to alternativene. 

Ytterligere informasjon om stasjonen finnes i konsesjonssøknaden kapittel 2.1.1, 2.2.1 samt kapittel 5.4.

Endringer på luftledningstraseer ved Re
NVE ba i desember 2021 Lnett om å vurdere ny trasékombinasjon ved Re. Lnett har etter dette hatt dialog med berørte grunneiere, samt Rogaland fylkeskommune. Lnett vil nå søke om mindre justeringer av tidligere omsøkte traséer ved Re. I tillegg trekkes deler av traséalternativ 1.1 grunnet ny informasjon om konflikt med virksomhet i området. 

Ytterligere informasjon finnes i konsesjonssøknadens kapittel 2.2.2 og 5.5.

Alternativ luftledningstrasé ved Tjøtta transformatorstasjon
På bakgrunn av at det nå tilleggssøkes ny plassering av Tjøtta transformatorstasjon har Lnett også tilleggssøkt en ny luftledningstrasé noe lenger øst.

Ytterligere informasjon om traséen finnes i konsesjonssøknadens kapittel 2.2.3 og 5.7.

Omsøkt jordkabel i Klepp kommune
Nasjonale føringer fra Stortinget tilsier at det som hovedregel skal benyttes luftledning for anlegg på dette spenningsnivået. Det gjorde at Lnett tidligere planlat med luftledning for hele prosjektet.

Klepp kommune ønsker jordkabel på en ca. 6 km lang delstrekning mellom Grønhaug og Hatteland, og har betalt for å få dette utredet nærmere. Kommunestyret vedtok i mars å inngå en avtale som innebærer at kommunen forplikter seg til å betale merkostnaden for jordkabel som nå er omsøkt. Dette er en forutsetning for at løsningen med jordkabel omsøkes og kan realiseres.

Ytterligere informasjon om omsøkt jordkabelløsning finnes i konsesjonssøknadens kapittel 2.2.4 og 5.6.

Riving av eksisterende 50 kV luftledning Hatteland-Tu-Holen, samt Tu transformatorstasjon
Etablering av Tjøtta transformatorstasjon medfører at det eksisterende 50 kV strømnettet blir avlastet og at Tu transformatorstasjon, samt luftledningene Hatteland-Tu-Holen, derfor kan rives.

Ytterligere informasjon finnes i konsesjonssøknadens kapittel 2.1.3.