Det skal utredes hvordan en eventuell jordkabel kan legges på en ca. 6,5 lang delstrekning mellom Roslandsvegen og Hatteland transformatorstasjon samt hvilke merkostnader dette kan bety for Håland-Tjøtta-Vagle-prosjektet.

Det er ikke fattet vedtak på at strekningen skal bygges som jordkabel. Denne utredning vil gi et grunnlag for politisk behandling i Klepp kommunestyre. 

Hvis Klepp kommune beslutter å finansiere merkostnaden for jordkabel mellom Tjøtta og Hatteland, vil det bli tatt med i samme tilleggssøknad som en eventuell ny plassering av Tjøtta transformatorstasjon.

Velkommen til åpent møte
Lnett og Klepp kommune inviterer berørte grunneiere til møte for å informere om prosjektet, framdriftsplan og for å motta innspill til traseen. KE Nett skal også bistå i prosjektet og vil delta på møtet. 

Møtet avholdes på NIBIO Særheim, Postvegen 213, 29. mars kl. 19:00.

Utredningen om jordkabel gjennomføres vår-sommer 2022, og gjøres parallelt med utredning av nye plasseringer for Tjøtta transformatorstasjon, som er en tilleggssøknad til prosjektet.