Lnett søkte i starten på 2020 om ny 132 kV kraftledning mellom Håland transformatorstasjon i Time kommune og Fagrafjell transformatorstasjon som ligger på grensen mellom Time og Sandnes kommuner. I april 2021 ble det sendt en tilleggssøknad som inkluderte Tjøtta transformatorstasjon og endepunktet ble endret fra Fagrafjell til Vagle.

I høringen av tilleggssøknaden kom det flere innspill til blant annet plasseringen av Tjøtta transformatorstasjon som gjør at Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) ønsker flere opplysninger før de kan behandle saken. 

- Det er positivt at NVE hører på grunneiere og involverer alle berørte parter. Dette viser at det nytter å involvere seg og at det gjøres grundige vurderinger i konsesjonsarbeidet for å komme fram til best mulig løsning for samfunnet som helhet, sier prosjektleder Inge Lunde i Lnett. 

NVE vil ha mest mulig grunnlag for å beslutte om anlegget bør bygges, og hvilken trase og utforming som samlet vil kunne gi minst negative virkninger for natur, miljø og samfunn. Høringsuttalelser i forbindelse med offentlig høring blir nøye lest og viser grundigheten i konsesjonsprosessen.

Helt konkret ønsker NVE at Lnett gir mer informasjon om følgende punkter fra endrings- og tilleggssøknaden:

  • Vurdere alternative plasseringer av Tjøtta transformatorstasjon, etter innspill fra høringsparter
  • Vurdere en trase ved Re som kombinerer alternativene 1, 1.3, 1.1
  • Riving av eksisterende ledninger mellom Holen, Tu og Hatteland
  • Fremskyndingskostnad for nye Hatteland transformatorstasjon, for å redusere tiden det nye 132 kV-nettet vil driftes parallelt med eksisterende 50 kV-nett. 
  • Finnes det andre praktiske måter å løse bortfall av spredeareal, der det i dag spredes med kanon? 

Det gjøres en grundig kartlegging av hvilke konsekvenser et prosjekt har for miljø, natur, landbruk, landskap, kulturminner, friluftsliv og samfunnet, etter fastsatte retningslinjer, før nettselskapet sender konsesjonssøknaden. 

Før svar sendes til NVE vil Lnett kontakte parter berørt av plasseringen av Tjøtta transformatorstasjon og be om deres innspill slik at vi har best mulig grunnlag for å utarbeide tilleggsutredningen. 

- I dagens samfunn er det umulig å bygge nye kraftledninger uten at det gir noen negative konsekvenser. Konsesjonsprosessen i Håland-Tjøtta-Vagle-prosjektet viser hvor viktig det er at alle parter bidrar i høringen til å få frem all relevant informasjon, slik at NVE kan ta en beslutning basert på det som samlet gir minst negative virkninger ved utbygging av kraftledninger, sier Lunde. 

Det er estimert at anlegget vil være i drift 2026.