Utredningen kan brukes i en fremtidig konsesjonssøknad dersom kommunen og Lnett inngår avtale om kostnadsdekning for jordkabel. Det er ikke fattet vedtak på legging av jordkabel på delstrekning mellom Roslandsvegen og Hatteland transformatorstasjon. 

Lnett orientere om utredning av jordkabel og veien videre (PDF, 1002KB) hvis kabelprosjektet skal realiseres. Sweco har utarbeidet underlag for konsesjonssøknaden for jordkabel på oppdrag fra Lnett. Funnene ble presentert for kommunestyret i Klepp 17. oktober, (PDF, 2MB) og rapporten gir et estimat på merkostnader ved å legge jordkabel sammenlignet med luftledning. Sweco har beregnet at det trengs to kabelsett for å dekke strømbehovet og ha god forsyningssikkerhet på strekningen. (PDF, 4MB) Den kunnskapen gir større sikkerhet for beregning av kostander ved jordkabel. Arbeidet inkluderer en usikkerhetsanalyse, som forklarer hva som kan påvirke de endelige kostnadene hvis prosjektet gjennomføres.

Lnett har sammenlignet kostnaden for jordkabel, estimert av Sweco, med hva det ville ha kostet å bygge luftledning. Ut ifra denne sammenlikningen er merkostnaden beregnet til 41 MNOK. Dette har Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, sagt at en ekstern nyttehaver må dekke for å kunne bygge jordkabel på strekningen.

Den ferske utredningen gir Klepp kommune grunnlag til å ta saken til politisk behandling. For å gå videre med konsesjonssøknad med jordkabel på strekningen må Lnett inngå avtale om ekstern finansiering. I praksis vil det si at hvis Klepp kommune beslutter å finansiere merkostnaden for jordkabel mellom Tjøtta og Hatteland, vil det bli tatt med i samme tilleggssøknad som en eventuell ny plassering av Tjøtta transformatorstasjon.

Prosjektet Håland-Tjøtta-Vagle vil styrke strømforsyningen i Hå, time og Klepp kommuner, og er en del av oppgraderingen av Jærnettet til fremtidens spenningsnivå. Når prosjektet er ferdigstilt vil det gi en sammenhengende 132 kV forbindelse fra Bjerkreim til Fagrafjell transformatorstasjoner.