To personer på en odde ved sjøen under befaring. Framfor dem i sjøen sees et oppdrettsanlegg

Finnøy - Veland

Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Veland i Strand kommune og Finnøy i Stavanger kommune for å sikre strømforsyningen og ha nok kapasitet i området, samt gi en ringforbindelse i strømnettet. I tillegg er det behov for å bygge ny transformatorstasjon på Finnøy for å erstatte den gamle stasjonen.

Lnett planlegger en ny 132 kV-kraftledning mellom Veland i Strand kommune og Finnøy i Stavanger kommune. Denne kraftledningen vil bli koblet til transformatorstasjonene på Veland i Strand kommune og ny transformatorstasjon på Finnøy for å erstatte dagens stasjon.

Dette er første etappe av en større oppgradering av overordnet strømnett på grunn av alder på eksisterende strømnett, behov for økt kapasitet og for å sikre ringforbindelse i strømnettet. Lnett har valgt å dele utbyggingen i ulike etapper for å holde best mulig framdrift. 

Det er i dag ikke ledig kapasitet på Finnøy for å knytte til nye bedrifter, samt gi strøm til utvidelser hos eksisterende bedrifter eller til bedrifter som ønsker en overgang fra fossil energi til elektrisitet. I tillegg tilsier alder og tilstand på eksisterende strømnett at det er behov for en oppgradering. Etterhvert som anlegg blir eldre, så er det mer utfordrende å få tak i materiell til vedlikehold. Bygging av nytt strømnett er derfor viktig for å opprettholde en god og stabil strømforsyning til alle.

En ringforbindelse er viktig for å sikre strømforsyningen, og bidrar til at boliger, hytter og bedrifter ikke mister strømmen selv om det skulle oppstå en feil i denne delen av strømnettet.   

Framdrift:

  • Fagrapporter og utredninger til konsesjonssøknad utarbeides i 2023 og 2024
  • Planlegger å sende konsesjonssøknad for kraftledning mellom Veland-Finnøy og Finnøy transformatorstasjon i fjerde kvartal 2024
  • Mulig start for bygging er 2026, forutsatt at Lnett får konsesjon av NVE

Dette er gjennomført: 

  • Utredningsprogram vedtatt av NVE 9. juni 2023
  • Melding på høring. Frist på innspill til NVE 24. februar 2023
  • Melding til NVE sendt mai 2022
  • Lnett holdt informasjonsmøte i forkant av sending av melding 9. februar 2022
  • Formøte og befaring med Stavanger og Strand kommuner i 2021
Kartillustrasjon i grønt som viser hvor prosjektet er geografisk

Fakta

StavangerStrand
2028
Utarbeider konsesjonssøknad

Kontaktpersoner

Torbjørn Grødem Prosjektleder konsesjonsprosess
934 88 619
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Tommy Gausel Grunneierkontakt
917 84 172
Se e-postadresse