På strekningen Varlandsåsen-Veland planlegges det å bygge strømmaster som gir plass til to kraftledninger på samme masterekke. Dette vil løse behov for en kraftledning mellom Veland og Tau transformatorstasjoner uten at det må bygges to parallelle masterekker på denne strekningen.  

Formålet med befaringen er å se på mulige riggplasser og plassering av master. Det vil være behov for å gå og kjøre på eiendommer langs traseen, vist i kartskisse under. 

Grunneiere som blir berørt av mulige riggplasser blir kontaktet i forkant av befaringen. 

Befaringen gjøres sammen med konsulentselskapet AFRY som prosjekterer ny kraftledning for Lnett. Det vil være to-tre team ute på befaring samtidig i dette prosjektet. Det ene av disse teamene vil også se på planlagt kraftledning i prosjektet mellom Tau og Veland transformatorstasjoner.  

Lnett har tidligere informert om disse planene i forbindelse med melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Senere er planene delt opp i flere delstrekninger. Finnøy-Veland ønsker vi å søke konsesjon på i løpet av 2024, mens kraftledning mellom Tau – Veland, samt ny Tau transformatorstasjon planlegger vi å konsesjonssøke i første kvartal 2025. 

For henvendelser til Lnett kan grunneierkontakt Tommy Gausel kontaktes på tlf. 917 84 172 eller e-post

Kart som viser planlagt trase for kraftledning over Fogn

Kart som viser foreslått trase for planlagt kraftledning