Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har 9. juni  fastsatt utredningsprogram for Lnetts planlagte 132 kV kraftledninger fra Veland via Finnøy til Nordbø på Rennesøy, og nye Finnøy og Tau transformatorstasjoner. Tiltakene berører kommunene Stavanger og Strand i Rogaland. 

Det kom inn 66 høringsuttalelser i forbindelse med meldingen, som har blitt vurdert når NVE har fastsatt utredningsprogrammet. Lnett er bedt om å utrede en stasjonsplassering på Finnøy som ikke ble meldt tidligere, og to nye plasseringer i Nordmarka. 

NVE mottok en rekke forslag til nye eller justerte traseer, både som luftledning og jord-/sjøkabel, og ber blant annet Lnett vurdere å legge nye sjøkabler i eksisterende traseer der det er mulig, av hensyn til skipstrafikk og fiskeri. 

Kartet viser traseer inkludert i utredningsprorgrammet.

NVE ber Lnett utrede traseene som er meldt, markert med brun linje (luftledning) og brun stiplet linje (kabel). I tillegg skal alternative traseer inkluderes i utredningene. Rød linje markerer kabeltrase og blå linje luftledning.

Les utredningsprogrammet (PDF, 260KB) (PDF)

Utredningsprogrammet blir tilpasset det spesifikke anlegget som planlegges i et område, og er tematisk inndelt. NVE mener at en konsekvensutredning basert på disse kravene vil gi et godt grunnlag for å beslutte om anlegget bør bygges, og hvilken trase og utforming av anlegget som samlet vil kunne gi minst negative virkninger for natur, miljø og samfunn.

I løpet av sommeren og høsten vil det være befaringer i forbindelse med de ulike fagtemaene som skal utredes. Først når alle fagtema er utredet vil Lnett ha kunnskapsgrunnlag til å sammenlikne konsekvensene av de ulike alternativene og sende konsesjonssøknad til NVE. 

Lnett har valgt å dele prosjektet i ulike etapper for å holde best mulig framdrift i prosjektet. Første etappe blir mellom Veland i Strand kommune og Finnøy i Stavanger kommune for å sikre økt kapasitet  til Finnøy, der det i dag ikke er mulig å knytte til nye bedrifter, samt gi strøm til utvidelser hos eksisterende bedrifter som ønsker en overgang fra fossil energi til elektrisitet.
 
Nordbø transformatorstasjon er en del av Randaberg-Rennesøy prosjektet som holder på med tilleggsutredninger nå. Som andre etappe ønsker vi å konsesjonssøke Finnøy-Nordbø-traseen når den nye stasjonen på Nordbø er konsesjonssøkt. Tredje etappe blir å søke konsesjon for strekningen Veland-Tau som blant annet inkluderer forsyning til industriområdet Nordmarka i Strand kommune. 

  • Etappe 1: Veland-Finnøy og Finnøy transformatorstasjon (planlegges konsesjonssøkt Q1 2024)
  • Etappe 2: Finnøy-Nordbø (estimeres omsøkt Q4 2024) 
  • Etappe 3: Veland-Tau og Tau transformatorstasjon (estimeres omsøkt Q4 2025)